Rules of Service

REGELS VOOR HET VERLENEN VAN DE BETALINGSINITIATIEDIENSTEN

DEFINITIES

Verlener van betalingsinitiatiediensten / Nikulipe – Nikulipe UAB (bedrijfsnummer: 305189166, geregistreerd adres: Konstitucijos pr. 21C, LT-08105, Vilnius, Republiek Litouwen, e-mail: contact@nikulipe.com; website: https://www.nikulipe.com/; vergunning voor instellingen voor elektronisch geld nr. 66, afgegeven op 31 maart 2019, onder goedkeuring en toezicht van de Bank van Litouwen: https://www.lb.lt/; info@lb.lt, Totorių str. 4, LT-01121 Vilnius, Litouwen, de gegevens over Nikulipe worden verzameld en opgeslagen door het State Enterprise Center of Registers (nationaal handelsregister)), zijn haar filialen en vertegenwoordigde kantoren en andere rechtspersonen die Nikulipe gebruikt om haar diensten te verlenen en die bevoegd zijn om namens Nikulipe te handelen. Alle betalingsdiensten worden exclusief aangeboden door Nikulipe UAB onder de merknaam “Banklinq”.

Betaler – een natuurlijke (particuliere) of rechtspersoon, die een betalingsopdracht initieert met behulp van de door Nikulipe geleverde PIS.

Betalingsinitiatiedienst (PIS) – is de dienst voor het initiëren van een betalingsopdracht met betrekking tot een betaalrekening bij een andere betalingsdienstaanbieder (PSP) op verzoek van de betaler via Nikulipe.

Betalingsdienstaanbieder (PSP) – voor de toepassing van deze regels is dit de rekening-houdende betalingsdienstaanbieder die een rekening aanhoudt op naam van de betaler van waaruit de betaler de betalingsoverschrijving wil uitvoeren (d.w.z. banken, andere kredietinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, enz.).

Regels – de huidige regels voor het verlenen van de betalingsinitiatiediensten.

Handelaar – een online handelaar die een product of dienst levert aan de betaler.

BASIS FUNCTIES VAN EEN PIS

Deze regels, die voorafgaand aan het gebruik van de PIS aan de betaler ter beschikking worden gesteld, bepalen de werking van de PIS in het Nikulipe-systeem, vermelden de belangrijkste functies van de PIS, reguleren het verstrekken van gegevens van de betaler ten behoeve van de PIS, evenals de veiligheid en vertrouwelijkheid van dergelijke gegeven.

Met de PIS die wordt aangeboden door Nikulipe kan de betaler verbinding maken met zijn/haar persoonlijk elektronisch banksysteem via Nikulipe, een automatisch gegenereerde betalingsopdracht bij zijn/haar PSP indienen en goedkeuren (autoriseren). De betaler initieert en verzendt de betalingsopdracht, niet rechtstreeks verbonden met zijn/haar elektronische banksysteem, maar via een softwareoplossing ontwikkeld door Nikulipe.

Nikulipe brengt geen vergoeding in rekening aan de betaler voor het verlenen van de PIS. De betaler wordt er echter onder deze regels van op de hoogte gebracht dat de standaard vergoeding, die door zijn/haar PSP aan de betaler in rekening wordt gebracht voor een betalingsoverboeking van een bepaald type, kan worden toegepast voor de betalingsoverboeking.

GEDETAILLEERDE WERKING VAN DE BETALINGSINITIATIEDIENST

Nikulipe initieert een betaling namens de betaler met betrekking tot een betaalrekening bij een PSP nadat hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven aan Nikulipe. Als de betaler meerdere betaalrekeningen heeft, selecteert de betaler de betaalrekening die hij/zij wil gebruikt voor de betaling.

Om de PIS te kunnen gebruiken, moet de betaler zijn/haar persoonlijke inloggegevens ter beveiliging invoeren en inloggen op het elektronisch banksysteem met behulp van de authenticatiemethode die door zijn/haar PSP wordt verstrekt. Na het invoeren van de persoonlijke inloggegevens ter beveiliging, geeft de betaler zijn/haar toestemming aan Nikulipe om de betalingsopdracht naar de PSP van de betaler te sturen om te worden uitgevoerd; ontvangt informatie van de PSP van de betaler of de betalingsopdracht is geaccepteerd en (indien van toepassing) geeft deze informatie door aan de begunstigde die is aangegeven door de betaler.

Nikulipe stelt de betalingsopdracht op namens de betaler met behulp van de gegevens die zijn verstrekt door de betaler of die zijn verstrekt via de handelaar en verstrekt deze voor de verdere bevestiging van de betaler. Alvorens de betalingsopdracht te bevestigen, is de betaler verplicht om de gegevens van de betalingsopdracht zorgvuldig te controleren en de instructies te volgen voor het voltooien van de betalingsopdracht.

De betaler bevestigt dat hij/zij weet dat Nikulipe in de betalingsopdracht wordt aangegeven als de ontvanger aangezien Nikulipe betalingen accepteert namens de handelaar. De betaler bevestigt ook dat hij/zij weet dat het bedrag, de begunstigde, en andere transactiegegevens niet gewijzigd kunnen worden zodra de betalingsopdracht is opgesteld. Om de gegevens te kunnen wijzigen, moet de sessie geannuleerd worden en moet de betaling opnieuw geïnitieerd worden.

De betaler bevestigt aan Nikulipe dat de betalingsopdracht geïnitieerd is met behulp van zijn/haar persoonlijke inloggegevens ter beveiliging die zijn verstrekt door de PSP van de betaler waar de betaler een betaalrekening heeft. Het uitvoeren van een betalingstransactie op basis van een door de betaler bevestigde betalingsopdracht wordt gereguleerd door de algemene voorwaarden van de PSP die de rekening beheert.

De betaler kan een betalingsopdracht annuleren tot het moment dat de betalingsopdracht is bevestigd (geautoriseerd). De betaler kan een betalingsopdracht annuleren door de sessie te beëindigen en de betalingsopdracht niet te bevestigen (autoriseren). Zodra de opdracht is bevestigd, wordt ervan uitgegaan dat Nikulipe de betalingsopdracht heeft ontvangen en naar de PSP heeft verzonden. Het exacte tijdstip waarop de betalingsopdracht door de betalingsdienstaanbieder wordt ontvangen en de uitvoeringstijd van de betalingsopdracht is afhankelijk van de PSP van de betaler.

Nadat de betalingsopdracht met succes is geïnitieerd, stuurt Nikulipe een bevestiging naar de betaler en de handelaar dat de betalingsopdracht correct geïnitieerd is. Samen met deze informatie verstrekt Nikulipe de volgende informatie: een referentie waarmee de betaler en de handelaar de betalingstransactie kunnen identificeren, het bedrag van de betalingstransactie en, indien van toepassing, de begunstigde om de betaler te identificeren, en informatie die met de betalingstransactie wordt overgedragen.

De PSP voert de betalingsopdracht uit in overeenstemming met eventuele met de betaler overeengekomen termijnen, maar niet langer dan: 1 (één) werkdag indien een betalingsopdracht wordt uitgevoerd binnen de EU/EER via het SEPA-overboekingsschema; of 4 (vier) werkdagen als een betalingsopdracht binnen de EU/EER wordt uitgevoerd in een andere valuta dan EURO. Uitvoeringstijden van andere opdrachten moeten worden gecontroleerd met de PSP van de betaler.

VERANTWOORDELIJKHEID

Nikulipe neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het correct initiëren van de betaling vanaf de rekening van de betaler bij de PSP. Als de betaler erachter komt dat er een niet-goedgekeurde of onjuiste betalingstransactie is uitgevoerd met de diensten van Nikulipe, zal de betaler de PSP die de rekening van de betaler beheert hiervan op de hoogte stellen volgens de procedure die is aangegeven in de overeenkomsten met de PSP.

De aankoop door de betaler van goederen, diensten, digitale inhoud of anderszins bij de handelaar zijn altijd onderworpen aan de algemene voorwaarden van de handelaar en Nikulipe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen of niet-handelen van de handelaar. De betaler dient ervoor te zorgen dat hij/zij de algemene voorwaarden van de Handelaar heeft gelezen en hiermee akkoord gaat alvorens de PIS te gebruiken.

GEGEVENSBESCHERMING

Nikulipe slaat geen gevoelige betalingsgegevens van betalers op (waaronder persoonlijke inloggegevens ter beveiliging, zoals bijv. unieke identificatiegegevens, wachtwoorden of bevestigingscodes (autorisatiecodes) voor betalingsopdrachten.

Nikulipe zorgt ervoor dat de persoonlijke inloggegevens ter beveiliging van de betaler slechts voor een eenmalige sessie worden gebruikt, dat deze, met uitzondering van de betaler en de uitgever van de persoonlijke inloggegevens ter beveiliging, niet toegankelijk zijn voor andere partijen en dat deze door Nikulipe verzonden worden via veilige en efficiënte kanalen, dat deze niet bekeken, gereproduceerd en gebruikt kunnen worden in het systeem van Nikulipe.

De volgende persoonlijke gegevens over de betalingsoverdracht worden verzamelend en opgeslagen in het Nikulipe systeem met als doen het verlenen van betalingsdiensten (met name het verlenen van de PIS): naam en achternaam van de betaler, betalingsdatum, het bedrag van de betaling, het doel van de betaling, het rekeningnummer van de betaler; de bankidentificatiecode (BIC) van de PSP.

Nikulipe informeert de betaler dat zijn/haar persoonlijke gegevens verwerkt worden door Nikulipe en de begunstigde. De doeleinden van het verwerken zijn: uitvoeren van deze regels en naleving van een wettelijke verplichting waaraan Nikulipe is onderworpen. Als de betaler er niet meer akkoord gaat dat zijn/haar persoonlijke gegevens verwerkt worden door Nikulipe, kan de dienst niet verleend worden aan de betaler.

Nikulipe verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de volgende bepalingen:

  • zorgt ervoor dat de persoonlijke inloggegevens ter beveiliging van de betaler niet toegankelijk zijn voor andere partijen, behalve de betaler zelf en de uitgever van de persoonlijke inloggegevens ter beveiliging (de relevante PSP);
  • zorgt ervoor dat de informatie over de betaler die is ontvangen in verband met de PIS alleen verstrekt worden aan de begunstigde en met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van de dienst.
  • slaat geen gevoelige betalingsgegevens op, dat wil zeggen gegevens waarmee fraude kan worden gepleegd en die persoonlijke beveiligingskenmerken bevatten;
  • vraagt alleen om de gegevens die vereist zijn voor het verlenen van de PIS;
  • maakt zich altijd bekend tegenover de PSP wanneer de betaling geïnitieerd wordt;
  • gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan het verlenen van de PIS, heeft geen toegang tot de gegevens en slaat deze niet op voor andere doeleinden dan hierboven vermeld;
  • implementeert passende organisatorische en technische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, wijziging, openbaarmaking, en elke andere onwettige verwerking zoals voorzien door de wetgeving die de verwerking van persoonlijke gegevens reguleert;
  • wijzigt niet het bedrag, de begunstigde of andere kenmerken van de betalingstransactie;
  • de betaler heeft het recht tot inzage van zij/haar persoonlijke gegevens die door Nikulipe worden bewaard en hoe deze worden verwerkt, en om te verzoeken dat deze gegevens aan hem/haar worden verstrekt. Gegevens kunnen eenmaal per kalenderjaar gratis worden verstrekt, maar in andere gevallen kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het verstrekken van de gegevens.

De betaler heft het recht om Nikulipe te verzoeken om alle onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren, deze te verwijderen, de toegang ertoe te beperken of deze over te dragen. Daarnaast heeft de betaler het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens en tegen het openbaar maken ervan aan derden, behalve waar nodig voor het verlenen van de PIS. Let wel, het recht om het onmiddellijk verwijderen van persoonlijke gegevens te verzoeken al dan niet beperkt kan zijn vanwege de wettelijke verplichting van Nikulipe als verlener van een betalingsinitiatiedienst om identificatiegegevens, betalingstransacties, gesloten contracten, enz. te bewaren gedurende een wettelijke periode.

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld ten behoeve van de PIS worden 8 jaar bewaard na het verlenen van de PIS.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, beperking of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Nikulipe op het volgende e-mailadres: dpo@nikulipe.com. Het verzoek moet duidelijk uw volledige naam vermelden.

OVERMACHT

Nikulipe is in geen geval aansprakelijk voor enig economisch verlies, vertraging of het niet uitvoeren, voor zover dergelijk verlies, vertraging of niet uitvoeren wordt veroorzaakt door brand, overstroming, explosie, oorlog, staking, embargo, overheidsvereisten, civiel en militair gezag, gegevensinbreuk, denial-of-service (DoS)-aanval, onwettige actie van de betaler of enige andere oorzaak waarover Nikulipe redelijkerwijs geen controle heeft.

GEVALLEN VAN VERMOEDELIJKE CRIMINELE ACTIVITEITEN ENZ.

Nikulipe behoudt zich eenzijdig het recht voor om passende maatregelen te nemen, gegevens bij te houden en een PIS aan de betaler op te schorten in het geval van vermoedelijke criminele of ongeoorloofde activiteiten, dreigende civiele acties door derden als gevolg van het verlenen van de PIS of enige andere handeling of nalatigheid zoals een ernstige storing of misbruik van de PIS waardoor de betaler of Nikulipe schade zou kunnen oplopen, ongeacht de aard van dergelijke potentiële schade.

KEN UW KLANT (KYC) regelgeving en verplichtingen van de gebruiker om informatie te verstrekken

De betalingstransacties die zijn uitgevoerd door de betaler zijn onderworpen aan toezicht met het oog op de naleving van de toepasselijke regelgeving inzake het bestrijden van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. De beleidsregels en methoden die worden toegepast, worden voortdurend herzien en kunnen van tijd tot tijd variëren en zijn afhankelijk van de omstandigheden met betrekking tot de betaler, zoals transactiepatronen, geografische positie enz. Om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving, kunnen gegevens worden bijgehouden en kan er om aanvullende informatie worden gevraagd van de betaler om zaken als identiteit, doel van de betalingstransactie en herkomst van de fondsen vast te stellen. Door een betalingstransactie uit te voeren via de PIS, verbindt de betaler zich ertoe om alle informatie te verstrekken die nodig kan worden geacht voor deze doeleinden en erkent hij/zij dat niet-naleving van een dergelijk verzoek kan leiden tot weigering om de betalingstransactie van de betaler te voltooien of andere gevolgen kan hebben.

SLOTBEPALINGEN

Het recht van de Republiek Litouwen is van toepassing op de interpretatie van deze regels, onder voorbehoud van eventuele dwingende bepalingen onder de wetten van het land van verblijf van de betaler.

Als een bepaling van deze regels door een rechtbank of administratief orgaan met een bevoegde jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de andere bepalingen van deze regels, die volledig van kracht blijven. Als een bepaling van deze regels ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, maar ophoudt ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn als een deel van de bepaling wordt verwijderd, is de betreffende bepaling van toepassing met de wijzigingen die nodig zijn om deze geldig en afdwingbaar te maken. .

Betalers hebben het recht om klachten of claims in te dienen met betrekking tot betalingsdiensten die worden verleend via de volgende link: https://nikulipe.com/complaints-policy/. De betaler moet een klacht indienen binnen 3 (drie) maanden vanaf de dag dat de betaler erachter kwam of had moeten weten van de vermeende schending van de rechten of legitieme belangen van de betaler die voortvloeit uit deze regels. De schriftelijke klacht van de betaler wordt uiterlijk binnen 15 werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de klacht onderzocht. In uitzonderlijke gevallen, waarbij het om redenen waarover Nikulipe geen controle heeft, niet mogelijk is om binnen 15 werkdagen te reageren, zal Nikulipe een tussentijdse reactie geven. De termijn voor het indienen van het definitieve antwoord zal in ieder geval niet langer zijn dan 35 werkdagen.

Als de betaler van mening is dat Nikulipe zijn/haar rechten of wettelijke belangen heeft geschonden, heeft hij/zij het recht om zich tot de rechtbank van de Republiek Litouwen te wenden of, als de betaler een consument is, tot de instantie die verantwoordelijk is voor het beslechten van consumentengeschillen buiten de rechtbank – Bank van Litouwen (Gedimino ave. 6, LT- 01103 Vilnius; telefoon +370 5 268 0029; e-mail prieziura@lb.lt; website: website www.lb.lt). Claims met betrekking tot persoonlijke gegevens moeten worden gericht aan de respectieve toezichthoudende instantie in de EER-lidstaat waar u woont, werkt etc., de nationale Autoriteit Persoonsgegevens, (adres L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, Litouwen; phone +370 5 271 2804; e-mail ada@ada.lt; website: https://vdai.lrv.lt/).

Als de betaler een consument is, kan deze binnen 1 (één) jaar na de datum waarop de betaler de klacht heeft ingediend bij Nikulipe, contact opnemen met de Bank of Litouwen. De Bank van Litouwen zal de klacht gratis onderzoeken.

De betaler kan ook gebruik maken van de online geschillenbeslechtingsdienst als de betaler een EU-inwoner is en een klacht heeft over de diensten van Nikulipe. De website is: https://ec.europa.eu/consumers/odr. De geschillenbeslechtingsdienst zal de klacht van de betaler uiteindelijk doorsturen naar de Bank of Litouwen.

Deze regels treden in werking bij het initiëren van een betalingsopdracht door de betaler die Nikulipe gebruikt. Door gebruik te maken van de door Nikulipe verleende PIS, bevestigt de betaler dat hij/zij deze regels kent, naleeft en ermee instemt zich aan deze regels te houden.

Nikulipe behoudt zich het recht voor om deze regels op elk moment eenzijdig te wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht na publicatie ervan. De betaler wordt aangeraden om altijd de laatste versie van deze regels te controleren.