Rules of Service

MAKSUNKÄYNNISTYSPALVELUIDEN TARJONNAN SÄÄNNÖT

MÄÄRITTEET

Maksunkäynnistyspalveluiden tarjoaja / Nikulipe – Nikulipe UAB (oikeushenkilötunnus: 305189166, rekisteröity osoite: Konstitucijos pr. 21C, LT-08105, Vilna, Liettuan tasavalta, sähköposti: contact@nikulipe.com; sivusto: https://www.nikulipe.com/; Elektronisen rahalaitoksen lisenssi nro. 66, myönnetty 31. maaliskuuta 2019, lisensoinnista ja valvonnasta vastaa Liettuan pankki: https://www.lb.lt/; info@lb.lt, Totorių str. 4, LT-01121 Vilna, Liettua, Nikulipelle dataa kerää ja säilyttää State Enterprise Center of Registers), sen tytäryhtiöt ja edustavat toimistot ja muut oikeushenkilöt, joita Nikulipe käyttää tarjotakseen palveluita ja jotka on valtuutettu toimimaan Nikulipen puolesta. Kaikki maksupalvelut tarjoaa ainoastaan Nikulipe UAB brändinimellä ”Banklinq”.

Maksaja – luonnollinen (yksityis-) tai oikeushenkilö, joka käynnistää maksutapahtumatoimeksiannon käyttämällä Nikulipen tarjoamaa maksunkäynnistyspalvelua.

Maksunkäynnistyspalvelu (PIS) – tarkoittaa palvelua, jossa käynnistetään maksutapahtuman toimeksianto toisen maksupalveluntarjoajan omaamalle maksutilille maksajan pyynnöstä Nikulipen kautta.

Maksupalveluntarjoaja (PSP) – näiden sääntöjen puitteissa termin katsotaan tarkoittavan tilin tarjoavaa maksupalveluntarjoajaa, joka ylläpitää tiliä maksajan nimissä ja josta maksajan on tarkoitus suorittaa maksun siirto (esim. pankit, muut rahalaitokset, elektroniset rahalaitokset jne.).

Säännöt – nykyiset säännöt koskien maksunkäynnistyspalveluiden tarjontaa.

Kauppias – verkkokauppias, joka tarjoaa maksajalle tuotteen tai palvelun.

maksunkäynnistyspalvelun pääominaisuudet

Nämä säännöt annetaan maksajan nähtäviksi ennen maksunkäynnistyspalvelun käyttöä ja niiden tarkoituksena on kertoa Nikulipe-järjestelmän maksunkäynnistyspalvelun toimintatavoista ja pääominaisuuksista sekä säännellä maksajan lähettämää dataa palvelun puitteissa ja kyseisen datan turvallisuutta ja yksityisyyttä.

 Nikulipen tarjoama maksunkäynnistyspalvelu sallii maksajan yhdistää oma henkilökohtainen verkkopankkijärjestelmänsä Nikulipen kautta ja lähettää automaattisesti luotu maksutoimeksianto omalle maksupalveluntarjoajalleen sekä hyväksyä (vahvistaa) kyseiset maksut. Maksaja käynnistää ja lähettää maksutoimeksiannon yhdistämättä suoraan omaan verkkopankkijärjestelmäänsä Nikulipen kehittämän ohjelmistoratkaisun kautta.

Nikulipe ei pidätä maksajalta komissiomaksuja maksunkäynnistyspalvelun tarjonnasta. Maksajalle kuitenkin tiedotetaan, että nykyisten sääntöjen mukaan maksupalveluntarjoaja saattaa pidättää maksajalta standardin komissiomaksun tietyn tyyppisistä rahansiirroista.

tarkka kuvaus maksunkäynnistyspalvelun toiminnasta

Nikulipe käynnistää maksun maksajan puolesta määritettyä maksupalveluntarjoajan tiliä koskien, kun siihen on annettu Nikulipelle selkeä lupa. Jos maksajalla on useita maksutilejä, maksaja pääsee valitsemaan sen maksutilin, jolta hän aikoo maksun suorittaa.

Maksunkäynnistyspalvelua käyttääkseen maksajan tulee syöttää omat henkilökohtaiset turvatunnuksensa ja kirjautua verkkopankkijärjestelmään oman maksupalveluntarjoajansa varmennustapaa käyttäen. Kun maksaja on syöttänyt omat henkilökohtaiset turvatunnuksensa, hän antaa luvan Nikulipelle lähettää maksutoimeksianto maksajan maksupalveluntarjoajalle toimeenpantavaksi ja vastaanottaa tietoa maksajan maksupalveluntarjoajalta koskien sitä, onko maksutoimeksianto hyväksytty ja (tarpeen mukaan) välittää kyseinen tieto maksajan ilmoittamalle maksun vastaanottajalle.

Nikulipe muodostaa maksutoimeksiannon maksajan puolesta käyttämällä maksajan tai kauppiaan maksajan puolesta ilmoittamia tietoja, ja antaa kyseiset tiedot maksajan vahvistettavaksi. Ennen maksutoimeksiannon vahvistamista maksajan tulee huolellisesti tarkistaa maksutoimeksiannon tiedot ja seurata maksutoimeksiannon vahvistamiseen annettuja ohjeita.

Maksaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että maksutoimeksiannossa vastaanottajaksi määritetään Nikulipe, sillä Nikulipe ottaa maksun vastaan kauppiaan puolesta. Maksaja lisäksi vakuuttaa ymmärtävänsä, että summa, vastaanottaja ja muut maksutapahtuman tiedot eivät ole muutettavissa maksutoimeksiannon muodostamisen jälkeen; tietojen muuttamiseksi istunto tulee perua ja maksu käynnistää uudelleen.

Maksaja vahvistaa Nikulipelle maksunkäynnistystoimeksiannon käyttämällä sen maksupalveluntarjoajan antamia henkilökohtaisia turvatunnuksia, jonka palvelussa maksajalla on tili. Maksajan vahvistamien maksutoimeksiantojen maksutapahtumien käsittelyä sääntelee tilin tarjoavan maksupalveluntarjoajan ehdot.

Maksaja voi peruuttaa maksutoimeksiannon siihen asti, kunnes maksutoimeksianto on vahvistettu (valtuutettu). Maksaja esittää toiveensa peruuttaa maksutoimeksianto keskeyttämällä istunnon ja olemalla vahvistamatta (valtuuttamatta) maksutoimeksiantoa. Kun toimeksianto on vahvistettu, Nikulipen voidaan katsoa vastaanottaneen maksutoimeksiannon ja siirtäneen sen maksupalveluntarjoajalle. Tarkka aika, jona maksupalveluntarjoaja vastaanottaa maksutoimeksiannon ja suorittaa sen, riippuu maksajan maksupalveluntarjoajasta.

Maksutoimeksiannon onnistuneen käynnistämisen jälkeen Nikulipe lähettää vahvistusviestin maksajalle ja kauppiaalle maksutoimeksiannon onnistuneesta käynnistämisestä. Yhdessä näiden tietojen kanssa Nikulipe ilmoittaa seuraavat tiedot: viitenumero, jolla maksaja ja kauppias voivat tunnistaa maksutapahtuman, maksutapahtuman summan, sekä tarpeen mukaan maksutapahtumassa siirretyt tiedot, joiden avulla maksun vastaanottaja voi tunnistaa maksajan.

Maksupalveluntarjoaja suorittaa maksutoimeksiannon maksajan kanssa sovittujen aikataulujen puitteissa, mutta kyseinen aika ei voi ylittää: 1 (yhtä) arkipäivää kun maksutoimeksianto suoritetaan EU/EEA-alueella SEPA-maksuna; tai 4 (neljää) arkipäivää kun maksutoimeksianto suoritetaan EU/EEA-alueella muussa valuutassa kuin euroissa (EUR). Muunlaisten toimeksiantojen suoritusaikataulut tulee tarkistaa maksajan maksupalveluntarjoajalta.

VASTUU

Nikulipe kantaa täyden vastuun maksun kunnollisesta käynnistämisestä, joka tehdään maksajan maksupalveluntarjoajan palvelussa omatulta tililtä. Jos maksaja havaitsee valtuuttamattoman tai virheellisesti suoritetun maksutoimeksiannon Nikulipen palvelussa, maksajan tulee ilmoittaa siitä oman tilinsä maksupalveluntarjoajalle maksupalveluntarjoajan sopimusten mukaisesti.

Maksajan kauppiaalta ostamat tuotteet, palvelut, digitaalinen sisältö ja muu on aina kauppiaan ehtojen alaista, eikä Nikulipe ole milloinkaan vastuussa kauppiaan toimista tai toimimattomuudesta. Maksajan tulee varmistaa, että hän on lukenut ja hyväksynyt kauppiaan ehdot ennen maksunkäynnistyspalvelun käyttöä.

TIETOTURVA

Nikulipe ei tallenna mitään maksajan arkaluontoisia maksutietoja (mukaan lukien henkilökohtaiset turvatunnukset, salasanat ja maksutoimeksiannon vahvistus-/valtuutuskoodit).

Nikulipe varmistaa, että maksajan käyttämät henkilökohtaiset turvatunnukset ovat vain kertakäyttöisiä, että ne eivät ole maksaja ja turvatunnusten myöntäjä pois lukien kenenkään muun saatavilla, että Nikulipe siirtää ne turvallisten ja tehokkaiden kanavien kautta, ja että niitä ei voi nähdä, tuottaa uudelleen tai käyttää Nikulipen järjestelmässä.

Seuraavat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Nikulipen järjestelmään maksunsiirron yhteydessä maksupalveluiden (erityisesti maksunkäynnistyspalvelun) tarjoamista varten: maksajan etu- ja sukunimi; maksupäivämäärä; maksun summa; maksun tarkoitus; maksajan tilinumero; maksupalveluntarjoajan pankin tunniste (BIC).

Nikulipe ilmoittaa maksajalle, että Nikulipe ja maksun vastaanottaja käsittelevät hänen henkilötietojaan. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen sekä Nikulipeä koskevien laillisten vaatimusten mukaan. Jos maksaja ei hyväksy Nikulipen käsittelevän hänen henkilötietojaan, palvelua ei voida tarjota maksajalle.

Nikulipe käsittelee henkilötietoja seuraavien säännösten mukaisesti:

  • taaten, että maksajan henkilökohtaiset turvatunnukset eivät ole muiden kuin itse maksajan ja turvatunnusten myöntäjän (kyseisen maksupalveluntarjoajan) saatavilla
  • taaten, että maksajan maksunkäynnistyspalvelun käytön yhteydessä antamat tiedot välitetään ainoastaan maksun vastaanottajalle ja palvelun käyttäjän nimenomaisella suostumuksella
  • säilyttämättä arkaluontoisia maksutietoja kuten tietoja, joita voisi hyödyntää petoksissa ja jotka sisältävät henkilökohtaisia turvaominaisuuksia
  • pyytämättä muita kuin maksunkäynnistyspalvelun tarjoamiseen vaadittavia tietoja
  • todentaen itsensä maksupalveluntarjoajalle joka kerta, kun maksu käynnistetään
  • käyttämättä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin maksunkäynnistyspalvelun tarjoamiseen, sekä tallentamatta tietoja ja estämällä pääsyn niihin muissa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa
  • käyttäen asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä välineitä suojellakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muokkaukselta, paljastamiselta sekä muilta laittomilta käsittelytavoilta kuten henkilötietojen käsittelystä vastaava lainsäädäntö määrää
  • muuttamatta summaa, maksun vastaanottajaa tai muita maksunsiirron ominaisuuksia
  • tarjoten maksajalle oikeuden pyytää nähdä Nikulipen hänestä omaavat henkilötiedot ja kuinka niitä käsitellään, sekä pyytää kyseiset tiedot itselleen. Tiedot voidaan lähettää ilmaiseksi kerran kalenterivuotta kohden, mutta muissa tapauksissa tietojen lähettämisestä voidaan periä lähettämiskulut kattava maksu.

Maksajalla on oikeus vaatia Nikulipeä korjaamaan kaikki virheelliset henkilötietonsa, poistamaan ne, rajaamaan niiden käyttöä tai siirtämään ne. Lisäksi maksajalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja niiden paljastamista kolmansille osapuolille paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa se on tarpeen maksunkäynnistyspalvelun tarjoamiseksi. On kuitenkin huomioitava, että oikeus pyytää henkilötietojen välitöntä poistamista saattaa olla rajallinen Nikulipen lakisääteisten velvoitteiden vuoksi, sillä maksunkäynnistyspalvelun tarjoajana sen tulee säilyttää tunnistetietoja, maksutoimeksiantoja, suoritettuja sopimuksia jne. lakisääteisesti määritellyn ajan.

Maksunkäynnistyspalveluiden tarjoamiseksi kerättyjen henkilötietojen säilytysaika on 8 vuotta maksunkäynnistyspalvelun käyttöhetkestä.

Voit lähettää pyynnön nähdä, korjata tai rajoittaa henkilötietojasi tai vastustaa niiden käsittelyä Nikulipen tietosuojavaltuutetulle sähköpostiosoitteella: dpo@nikulipe.com. Hakemuksessa tulee selkeästi käydä ilmi koko nimesi.

Force majeure

Nikulipe ei ole vastuussa taloudellisista tappioista, viiveistä tai toiminnan epäonnistumisista, kun kyseiset tappiot, viiveet tai epäonnistumiset johtuvat tulipalosta, tulvasta, räjähdyksestä, sodasta, lakosta, kauppasaarrosta, hallituksen tai siviiliviranomaisen tai armeijan vaatimuksista, tietomurroista, palvelunestohyökkäyksistä, maksajan laittomista toimista tai muista Nikulipen kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolisista syistä.

epäillyt rikokset jne.

Nikulipe pidättää yksipuolisesti oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimiin, säilyttää tietoja, tai keskeyttää maksunkäynnistyspalvelun tarjonnan maksajille, joita epäillään rikoksista tai laittomista toimista, joihin kohdistuu kolmansien osapuolien siviilikanne maksunkäynnistyspalveluiden tarjontaa koskien, tai jotka muutoin toimiensa tai toimimattomuutensa kautta väärinkäyttävät maksunkäynnistyspalvelua tai aiheuttavat sen vakavaa virhetoimintaa, ja jotka voivat altistaa maksajan tai Nikulipen vahingoille riippumatta kyseisten vahinkojen luonteesta.

asiakkaan tuntemisvelvollisuus (kyc) ja käyttäjän velvollisuudet antaa tietoja

Maksajan käynnistämät maksutoimeksiannot ovat valvonnan alaisia, jotta rahanpesua sekä terrorismin rahoittamista ehkäiseviä säännöksiä voidaan noudattaa. Käytettyjä toimintatapoja ja keinoja tarkastellaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua ajan mittaan sekä maksajan toimien kuten maksukuvioiden ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Voimassa olevien säännösten noudattamiseksi voidaan säilyttää tietoja, jonka lisäksi maksajalta voidaan pyytää ylimääräisiä tietoja varmistamaan esimerkiksi maksajan henkilöllisyys, maksun tarkoitus sekä varojen lähde. Suorittamalla maksutoimeksiannon maksunkäynnistyspalvelussa maksaja sitoutuu tarjoamaan kaikki tarpeelliseksi katsotut tiedot näitä tarkoituksia varten ja tunnustaa sen, että pyynnön noudattamatta jättäminen voi johtaa maksutoimeksiannon suorittamisesta kieltäytymiseen tai muihin asialliseksi katsottuihin seuraamuksiin.

loput säännöt

Liettuan tasavallan lakia sovelletaan näiden sääntöjen tulkinnassa, jonka lisäksi niihin sovelletaan maksajan asuinmaassa lainsäädännön pakollisiksi määrittämiä säännöksiä.

Jos jokin tuomioistuin tai pätevän lainsäädäntöalueen hallinnollinen elin katsoo jonkin näiden sääntöjen osan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen mitättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin näiden sääntöjen osiin, vaan ne pysyvät täysin voimassa. Jos jokin näiden sääntöjen osista katsotaan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, mutta muuttuisi voimassa olevaksi tai täytäntöönpanokelpoiseksi poistamalla osa sen ehdoista, silloin kyseinen sääntö on voimassa siinä määrin, että sitä muokataan tarpeen mukaan tekemään siitä täytäntöönpanokelvollinen.

Maksajilla on oikeus jättää valitus tai vaateita maksupalvelua koskien seuraavan linkin kautta: https://nikulipe.com/complaints-policy/. Maksajan tulee jättää valitus 3 (kolmen) kuukauden sisällä päivästä, jona maksaja tuli tietoiseksi tai jolloin hänen olisi pitänyt tullut tietoiseksi väitetystä maksajan oikeuksien tai näiden sääntöjen mukaisten oikeutettujen etujen rikkomisesta. Maksajan kirjallinen valitus käsitellään viimeistään 15 arkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa Nikulipen vaikutusvallan ulkopuolisista syistä käsittely ei ole mahdollista 15 arkipäivän kuluessa, Nikulipe jättää väliaikaisen vastauksen valitukseen. Lopullisen vastauksen lähettäminen ei tule kuitenkaan koskaan kestää yli 35 arkipäivää.

Jos maksaja kokee Nikulipen rikkoneen hänen oikeuksiaan tai oikeutettuja etujaan, hänellä on oikeus nostaa kanne Liettuan tasavallan tuomioistuimissa, tai maksajan ollessa kuluttaja, tuomioistuinten ulkopuoliselle kuluttajariita-asioiden käsittelijälle – Liettuan pankki (Gedimino ave. 6, LT- 01103 Vilna; puhelin +370 5 268 0029; sähköposti prieziura@lb.lt; sivusto www.lb.lt). Vaateet henkilötietoja koskien tulee lähettää sen EEA-jäsenmaan asianmukaiselle valvontaviranomaiselle, jossa asut tai työskentelet, Liettuassa tietosuojavaltuutetulle (osoite L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilna, Liettua; puhelin +370 5 271 2804; sähköposti ada@ada.lt; sivusto: https://vdai.lrv.lt/).

Jos maksaja on kuluttaja, hän voi ottaa yhteyttä Liettuan pankkiin 1 (yhden) vuoden sisällä siitä, kun maksaja on jättänyt valituksensa Nikulipelle. Liettuan pankki tutkii valituksen maksutta.

Jos maksaja asuu EU-maassa, hän voi lisäksi käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisua, jos hänellä on valitettavaa Nikulipen palveluita koskien. Sivusto: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Verkkovälitteinen riidanratkaisu ohjaa lopulta maksajan valituksen Liettuan pankille.

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun maksaja on käynnistänyt maksutoimeksiannon Nikulipeä käyttäen. Käyttämällä Nikulipen tarjoamaa maksunkäynnistyspalvelua maksaja vakuuttaa, että hän on tutustunut näihin sääntöihin ja aikoo noudattaa niitä.

Nikulipe pidättää yksipuolisen oikeuden muuttaa näitä sääntöjä milloin tahansa ja kyseiset muutokset astuvat voimaan heti niiden julkaisemisen jälkeen. Maksajaa kehotetaan tutustumaan aina näiden sääntöjen tuoreimpaan versioon.