Paslaugų teikimo taisyklės

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Sąvokos

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas / Nikulipe – tai Nikulipe UAB (juridinio asmens kodas 305189166, registruotosios buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, LT-08105 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. contact@nikulipe.com; interneto svetainė https://www.nikulipe.com/; elektroninių pinigų įstaigos licencijos Nr. 66, išduota 2019 m. kovo 31 d., bendrovę licencijuoja ir prižiūri Lietuvos bankas: https://www.lb.lt/; info@lb.lt, Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva, duomenys apie Nikulipe kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre), jos filialai ir atstovybės bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos Nikulipe pasitelkia savo paslaugoms teikti ir kurie yra įgalioti veikti Nikulipe vardu. Visas mokėjimo paslaugas teikia išimtinai Nikulipe UAB, naudodama prekių ženklą „Banklinq“.

Mokėtojas – tai privatus fizinis ar juridinis asmuo, kuris inicijuoja mokėjimo nurodymą naudodamasis MIP, kurią teikia Nikulipe.

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – tai paslauga, kai Mokėtojo prašymu inicijuojamas mokėjimo nurodymas per Nikulipe iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito MPT įstaigoje.

Mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – šiose Taisyklėse tai yra sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris Mokėtojo vardu valdo sąskaitą, iš kurios Mokėtojas ketina atlikti mokėjimo pavedimą (t. y. bankai, kitos kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, ir t. t.).

Taisyklės – tai šios Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikimo taisyklės.

Parduotuvė – internetinė parduotuvė, teikianti Mokėtojui produktą ar paslaugą.

Pagrindinės MIP savybės

Šiose Taisyklėse, kurios pateikiamos Mokėtojui susipažinti prieš pradedant naudotis MIP, apibrėžiama, kaip MIP veikia Nikulipe sistemoje, pateikiamos pagrindinės MIP savybės, reglamentuojama Mokėtojo duomenų teikimo MIP tikslais tvarka bei tokių duomenų saugumas ir konfidencialumas.

Nikulipe teikdama MIP sudaro galimybę Mokėtojui prisijungti prie savo asmeninės elektroninės bankininkystės sistemos per Nikulipe, pateikti automatiškai sugeneruotą mokėjimo nurodymą savo MPT ir jį patvirtinti (autorizuoti). Mokėtojas inicijuoja ir pateikia mokėjimo nurodymą ne tiesiogiai prisijungdamas prie savo elektroninės bankininkystės sistemos, o per Nikulipe sukurtą programinės įrangos sprendimą.

Nikulipe Mokėtojui už MIP teikimą netaiko komisinio mokesčio. Tačiau šiomis Taisyklėmis Mokėtojas informuojamas, kad mokėjimui gali būti taikomas standartinis komisinis mokestis, kurį Mokėtojui taiko jo MPT už konkrečios rūšies mokėjimo pavedimą.

Išsamus mokėjimo inicijavimo paslaugos veikimo aprašymas

Nikulipe inicijuoja mokėjimą Mokėtojo vardu iš jo mokėjimo sąskaitos, atidarytos MPT įstaigoje, po to, kai Nikulipe duodamas aiškus sutikimas. Jei Mokėtojas turi daugiau kaip vieną mokėjimo sąskaitą, jis turės pasirinkti mokėjimo sąskaitą, iš kurios pageidauja atlikti mokėjimą.

Norėdamas naudotis MIP, Mokėtojas turi įvesti savo personalizuotus saugumo prisijungimo duomenis ir prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės sistemos naudodamas MPT taikomą autentiškumo patvirtinimo metodą. Įvesdamas savo personalizuotus saugumo prisijungimo duomenis, Mokėtojas duoda Nikulipe savo sutikimą siųsti mokėjimo nurodymą Mokėtojo MPT vykdyti, gauti informaciją iš Mokėtojo MPT dėl to, ar mokėjimo nurodymas buvo priimtas, ir (jei reikia) perduoti šią informaciją Mokėtojo nurodytam galutiniam gavėjui.

Nikulipe suformuoja mokėjimo nurodymą Mokėtojo vardu pagal Mokėtojo arba Mokėtojo per Parduotuvę pateiktus duomenis ir pateikia jį tolesniam Mokėtojo patvirtinimui. Prieš patvirtinant mokėjimo nurodymą, Mokėtojas yra įpareigotas atidžiai patikrinti mokėjimo nurodymo informaciją ir sekti mokėjimo nurodymo pildymo instrukcijas.

Mokėtojas patvirtina, kad supranta, jog mokėjimo nurodyme Nikulipe nurodoma kaip gavėjas, nes Nikulipe priima mokėjimą Parduotuvės vardu. Mokėtojas taip pat patvirtina, kad supranta, jog suma, gavėjas ir kiti operacijos duomenys negali būti pakeisti po to, kai suformuojamas mokėjimo nurodymas. Norint pakeisti duomenis, sesija turi būti atšaukta ir mokėjimas turi būti inicijuojamas iš naujo.

Mokėtojas Nikulipe patvirtina mokėjimo nurodymo inicijavimą naudodamas savo personalizuotus saugumo prisijungimo duomenis, kuriuos suteikia Mokėtojo MPT įstaiga, kurioje yra Mokėtojo mokėjimo sąskaita. Mokėjimo operacijos įvykdymas pagal Mokėtojo patvirtintą mokėjimo nurodymą reglamentuojamas pagal sąskaitą tvarkančio MPT paslaugų teikimo sąlygas.

Mokėtojas gali atšaukti mokėjimo nurodymą bet kuriuo momentu iki tol, kol mokėjimo nurodymas yra patvirtinamas (autorizuojamas). Mokėtojo pageidavimas atšaukti mokėjimo nurodymą išreiškiamas Mokėtojui nutraukiant sesiją ir nepatvirtinant (neautorizuojant) mokėjimo nurodymo. Po to, kai mokėjimas patvirtinamas, laikoma, kad Nikulipe mokėjimo nurodymą gavo ir perdavė MPT. Tikslus MPT mokėjimo nurodymo gavimo ir įvykdymo laikas priklauso nuo Mokėtojo MPT.

Sėkmingai inicijavus mokėjimo nurodymą, Nikulipe pateikia Mokėtojui ir Parduotuvei patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo nurodymo inicijavimą. Kartu su šia informacija Nikulipe pateikia toliau nurodytus duomenis: numerį, pagal kurį Mokėtojas ir Parduotuvė gali identifikuoti mokėjimo operaciją, mokėjimo operacijos sumą ir, jei reikia, galutinis gavėjas gali identifikuoti Mokėtoją, bei informaciją, perduodamą kartu su mokėjimo operacija.

MPT įvykdo mokėjimo nurodymą per su Mokėtoju suderintą terminą, kuris negali viršyti 1 (vienos) darbo dienos, jei mokėjimo nurodymas vykdomas ES / EEE taikant SEPA pervedimų schemą; arba 4 (keturių) darbo dienų, jei mokėjimo nurodymas vykdomas ES / EEE kita valiuta nei EUR. Kitų mokėjimo nurodymų įvykdymo terminus reikėtų pasitikslinti pas Mokėtojo MPT.

Atsakomybė

Nikulipe prisiima visą atsakomybę už mokėjimo iš Mokėtojo sąskaitos, atidarytos MPT įstaigoje, tinkamą inicijavimą. Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą arba netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją, atliktą naudojantis Nikulipe paslaugomis, Mokėtojas turi informuoti MPT įstaigą, kurioje atidaryta Mokėtojo sąskaita, sutartyse su MPT nustatyta tvarka.

Mokėtojo prekių, paslaugų, skaitmeninio turinio ir kt. pirkimui visais atvejais taikomos Parduotuvės paslaugų teikimo sąlygos, ir Nikulipe neprisiima jokios atsakomybės už Parduotuvės veiksmus ar neveikimą. Prieš naudodamas MIP, Mokėtojas užtikrina, kad susipažino ir priėmė Parduotuvės paslaugų teikimo sąlygas.

Duomenų apsauga

Nikulipe nesaugo jokių Mokėtojo neskelbtinų mokėjimo duomenų (įskaitant personalizuotus saugumo prisijungimo duomenis, pavyzdžiui, unikalius identifikatorius, slaptažodžius ar mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodus).

Nikulipe užtikrina, kad Mokėtojo personalizuoti saugumo prisijungimo duomenys naudojami tik vienkartinėje sesijoje, jie nėra prieinami kitoms šalims, išskyrus patį Mokėtoją ir personalizuotų saugumo prisijungimo duomenų išdavėją, Nikulipe juos perduoda saugiais ir efektyviais kanalais, jie negali būti peržiūrėti, atkurti ir panaudoti Nikulipe sistemoje.

Nikulipe sistemoje mokėjimo paslaugų (be kita ko, MIP) teikimo tikslais renkami ir saugomi toliau nurodyti asmens duomenys apie mokėjimo pavedimą: Mokėtojo vardas ir pavardė; mokėjimo data; mokėjimo suma; mokėjimo paskirtis; Mokėtojo sąskaitos numeris; MPT banko identifikavimo kodas (BIC).

Nikulipe informuoja Mokėtoją, kad jo asmens duomenis tvarkys Nikulipe ir galutinis gavėjas. Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys, yra: laikytis šių Taisyklių ir vykdyti teisinį įsipareigojimą, taikomą Nikulipe. Jei Mokėtojas nesutinka, kad Nikulipe tvarkytų jo asmens duomenis, paslauga Mokėtojui negali būti teikiama.

Nikulipe tvarko asmens duomenis vadovaudamasi toliau pateiktomis nuostatomis:

  • užtikrina, kad Mokėtojo personalizuoti saugumo prisijungimo duomenys nebūtų prieinami kitoms šalims, išskyrus patį Mokėją ir personalizuotų saugumo prisijungimo duomenų išdavėją (atitinkamą MPT);
  • užtikrina, kad informacija apie Mokėtoją, gauta teikiant MIP, būtų pateikta tik galutiniam gavėjui ir tik esant aiškiam paslaugos naudotojo sutikimui;
  • nesaugo neskelbtinų mokėjimo duomenų, t. y. jokių duomenų, kuriuos panaudojus galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo prisijungimo duomenis;
  • neprašo pateikti jokių duomenų, kurie nėra būtini MIP teikimui;
  • identifikuoja save MPT atžvilgiu kiekvieną kartą, kai mokėjimas inicijuojamas;
  • nenaudoja duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus MIP teikimą, neturi prieigos prie duomenų ir nesaugo duomenų jokiais kitais nei pirmiau nurodyta tikslais;
  • įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti, kad asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti arba netyčia prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar bet kuriuo kitu būdu neteisėtai tvarkomi, kaip numato asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai;
  • nekeičia mokėjimo operacijos sumos, galutinio gavėjo ar kitų požymių;
  • Mokėtojas turi teisę prašyti leisti susipažinti su Nikulipe turimais jo asmens duomenimis ir jų tvarkymu bei teisę prašyti juos pateikti. Duomenys kartą per kalendorinius metus gali būti pateikti nemokamai, kitais atvejais gali būti taikomas duomenų pateikimo mokestis.

Mokėtojas turi teisę reikalauti Nikulipe ištaisyti visus neteisingus jo asmens duomenis, juos ištrinti, apriboti prieigą prie jų ir juos perkelti. Be to, Mokėtojas gali nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir jų atskleidimu trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina MIP teikti. Pažymima, kad teisė prašyti nedelsiant ištrinti asmens duomenis gali būti apribota Nikulipe kaip mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjai vykdant įstatyminę prievolę įstatymuose numatytą laikotarpį saugoti identifikavimo, mokėjimo operacijos, sudarytos sutarties ir kt. duomenis.

Asmens duomenys, renkami MIP teikimo tikslais, saugomi 8 metus po MIP suteikimo.

Prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą ar nesutikti su jų tvarkymu prašome siųsti Nikulipe asmens duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dpo@nikulipe.com. Prašyme aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę.

Force majeure

Nikulipe neprisiima jokios atsakomybės už jokius ekonominius nuostolius, vėlavimą ar netinkamą įvykdymą tiek, kiek tokie nuostoliai, vėlavimas ar netinkamas įvykdymas kilo dėl gaisro, potvynio, sprogimo, karo, streiko, embargo, vyriausybės, civilinės ir karinės valdžios reikalavimų, įsilaužimo į duomenų sistemą, paslaugų trikdymo (DoS) atakos, neteisėtų Mokėtojo veiksmų ar bet kurios kitos priežasties, kurios Nikulipe pagrįstai negali kontroliuoti.

Įtariamos nusikalstamos veiklos ir pan. klausimai

Nikulipe vienašališkai pasilieka teisę imtis atitinkamų priemonių, saugoti duomenis ir sustabdyti MIP teikimą Mokėtojui, jei įtariama nusikalstama ar neteisėta veikla, gresia trečiųjų šalių civiliniai ieškiniai dėl MIP suteikimo ar bet kurio kito veiksmo ar neveikimo, pavyzdžiui, rimto gedimo arba netinkamo MIP naudojimo, dėl kurio Mokėtojui arba Nikulipe gali būti padaryta žala, neatsižvelgiant į tokios galimos žalos pobūdį.

Kliento pažinimo (Know your customer, KYC) reikalavimai ir naudotojo prievolė pateikti informaciją

Mokėtojo vykdomos mokėjimo operacijos yra stebimos siekiant, kad būtų laikomasi galiojančių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos teisės aktų. Taikoma politika ir praktika yra nuolat peržiūrimos ir atitinkamu metu gali skirtis priklausomai nuo su Mokėtoju susijusių sąlygų, pavyzdžiui, operacijų modelių, geografinės padėties ir pan. Siekiant laikytis taikomų taisyklių, gali būti saugomi įrašai ir Mokėtojo gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją siekiant nustatyti jo tapatybę, mokėjimo operacijos tikslą ir lėšų kilmę. Vykdydamas mokėjimo operaciją per MIP, Mokėtojas įsipareigoja pateikti bet kokią informaciją, kuri gali būti reikalinga siekiant šių tikslų, ir supranta, kad tokio prašymo neįvykdymas gali lemti Mokėtojo mokėjimo operacijos neįvykdymą ar kitas numatytas pasekmes.

Baigiamosios nuostatos

Šių Taisyklių aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, atsižvelgiant į bet kokias Mokėtojo gyvenamosios valstybės privalomų teisės aktų nuostatas.

Jei bet kuris kompetentingas teismas ar administracinė institucija nustato, kad bet kuri šių Taisyklių nuostata yra negaliojanti ar neįgyvendinama, toks negaliojimas arba neįgyvendinamumas neturi įtakos kitoms šių Taisyklių nuostatoms, kurios lieka galioti visa apimtimi. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostata pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama, tačiau nebūtų negaliojanti ar neįgyvendinama, jei tam tikra tokios nuostatos dalis būtų panaikinta, atitinkama nuostata taikoma su tokiais pakeitimais, kurių gali prireikti, kad ji taptų galiojanti ir įgyvendinama.

Mokėtojai turi teisę reikšti skundus ar pretenzijas dėl suteiktų mokėjimo paslaugų pasinaudodami šia nuoroda: https://nikulipe.com/complaints-policy/. Mokėtojas turi pateikti skundą per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie numanomą Mokėtojo teisių ar teisėtų interesų, kylančių pagal šias Taisykles, pažeidimą. Mokėtojo rašytinis skundas išnagrinėjamas per 15 darbo dienų nuo jo gavimo. Išimtiniais atvejais, jei dėl nuo Nikulipe nepriklausančių priežasčių neįmanoma į skundą atsakyti per 15 darbo dienų, Nikulipe pateikia tarpinį atsakymą. Bet kuriuo atveju, galutinis terminas atsakymui pateikti negali viršyti 35 darbo dienų.

Jei Mokėtojas mano, kad Nikulipe pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą arba, jei Mokėtojas yra vartotojas – į instituciją, atsakingą už vartotojų ginčų sprendimą ne teisme, t. y. į Lietuvos banką (Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius; telefonas +370 5 268 0029; el. paštas prieziura@lb.lt; interneto svetainė www.lb.lt). Pretenzijos duomenų apsaugos klausimais teikiamos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva; telefonas +370 5 271 2804; el. paštas ada@ada.lt; interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/).

Mokėtojas, kuris yra vartotojas, gali kreiptis į Lietuvos banką per 1 (vienerius) metus nuo dienos, kai Mokėtojas pateikė skundą Nikulipe. Skundo nagrinėjimas Lietuvos banke yra nemokamas.

Jei Mokėtojas yra ES rezidentas ir turi pretenzijų dėl Nikulipe paslaugų, jis taip pat gali pasinaudoti Internetine ginčų sprendimo (ODR) paslauga interneto svetainėje https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pasinaudojus ODR paslauga, Mokėtojo skundas galiausiai bus perduotas Lietuvos bankui.

Šios Taisyklės įsigalioja nuo momento, kai Mokėtojas inicijuoja mokėjimo nurodymą per Nikulipe. Naudodamasis Nikulipe teikiamomis MIP, Mokėtojas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, atitinka jas ir sutinka jų laikytis.

Nikulipe pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles, o tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Mokėtojui rekomenduojama visada pasitikrinti naujausią šių Taisyklių versiją.