Nodrošināšanas noteikumi

MAKSĀJUMU INICIĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Definīcijas

Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs / Nikulipe – Nikulipe UAB (juridiskās personas kods: 305189166, juridiskā adrese: Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Viļņa, Lietuvas Republika, tālr.: +370 700 70075, e-pasts: contact@nikulipe.com; tīmekļa vietne: https://www.nikulipe.com/; Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 66, izdota 2019. gada 31. martā, licencē un uzrauga Lietuvas Banka: https://www.lb.lt/; info@lb.lt, Totoriu str. 4, LT-01121 Viļņa, Lietuva, datus par Nikulipe vāc un glabā Valsts Uzņēmumu reģistru centrs), tā filiāles un pārstāvniecības un citas juridiskās vienības, kuras Nikulipe izmanto savu pakalpojumu sniegšanai un kuras ir pilnvarotas rīkoties Nikulipe vārdā. Visus maksājumu pakalpojumus sniegs tikai Nikulipe UAB ar zīmolu „Banklinq”.

Maksātājs – fiziska persona (privātpersona) vai juridiska persona, kura iniciē maksājuma uzdevumu, izmantojot Nikulipe nodrošināto MIP.

Maksājumu iniciēšanas pakalpojums (MIP) – pakalpojums, ar kuru tiek iniciēts maksājuma uzdevums, kas saistīts ar citā MPS turētu maksājumu kontu pēc Maksātāja pieprasījuma ar Nikulipe starpniecību.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (MPS) šo noteikumu izpratnē ar to saprot kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kuram uz Maksātāja vārda ir konts, no kura Maksātājs plāno veikt maksājuma pārvedumu (t.i., bankas, citas kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes utt.).

Noteikumi – pašreizējie Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniegšanas Noteikumi.

Tirgotājs – tiešsaistes Tirgotājs, kas nodrošina Maksātājam preci vai pakalpojumu.

MIP pamatfunkcijas

Šie Noteikumi, kas Maksātājam ir pieejami pirms MIP izmantošanas, nosaka MIP darbību Nikulipe sistēmā, nodrošina MIP galvenās funkcijas, regulē Maksātāja datu sniegšanu MIP vajadzībām, kā kā arī šādu datu drošību un konfidencialitāti.

Nikulipe nodrošinātais MIP dod iespēju Maksātājam ar Nikulipe starpniecību pieslēgties savai personīgajai elektroniskās bankas sistēmai, iesniegt savam MPS automātiski ģenerētu maksājuma uzdevumu un to apstiprināt (autorizēt). Maksātājs iniciē un iesniedz maksājuma uzdevumu, nevis tieši pieslēdzoties savai elektroniskās bankas sistēmai, bet gan izmantojot Nikulipe izstrādāto programmatūras risinājumu.

Nikulipe nepiemēro Maksātājam komisijas maksu par MIP nodrošināšanu. Tomēr Maksātājs saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek informēts, ka maksājuma pārvedumam var tikt piemērota standarta komisijas maksa, ko Maksātājam piemēro viņa MPS par noteikta veida maksājuma pārvedumu.

Detalizēta maksājumu iniciēšanas pakalpojuma darbība

Nikulipe iniciē maksājumu Maksātāja vārdā attiecībā uz MPS turēto maksājumu kontu pēc tam, kad Nikulipe ir devis nepārprotamu piekrišanu. Ja Maksātājam ir vairāki maksājumu konti, Maksātājs izvēlas maksājumu kontu, no kura viņš plāno veikt maksājumu.

Lai izmantotu MIP, Maksātājam ir jāievada savi personalizētie drošības akreditācijas dati un jāpiesakās elektroniskās bankas sistēmā, izmantojot sava MPS nodrošināto autentifikācijas metodi. Pēc personalizēto drošības akreditācijas datu ievadīšanas Maksātājs izsaka savu piekrišanu, lai Nikulipe nosūtītu maksājuma uzdevumu Maksātāja MPS izpildei; saņemtu informāciju no Maksātāja MPS par to, vai maksājuma uzdevums ir pieņemts, un (ja nepieciešams) nodotu šo informāciju tālāk Maksātāja norādītajam maksājuma saņēmējam.

Nikulipe veido Maksājuma uzdevumu Maksātāja vārdā, izmantojot Maksātāja vai Maksātāja ar Tirgotāja starpniecību sniegtos datus, un sniedz tos turpmākam Maksātāja apstiprinājumam. Pirms maksājuma uzdevuma apstiprināšanas Maksātājam ir rūpīgi jāpārbauda maksājuma uzdevuma rekvizīti un jāievēro maksājuma uzdevuma aizpildīšanas norādījumi.

Maksātājs apliecina, ka saprot, ka maksājuma uzdevumā kā saņēmējs ir norādīts Nikulipe, jo Nikulipe pieņem maksājumus Tirgotāja vārdā. Maksātājs arī apliecina, ka saprot, ka pēc maksājuma uzdevuma noformēšanas summa, saņēmējs un citi darījuma dati nav maināmi; lai mainītu datus, sesija ir jāatceļ un maksājums ir jāinicē no jauna.

Maksātājs apstiprina Nikulipe maksājuma uzdevuma iniciēšanu, izmantojot savus personalizētos drošības akreditācijas datus, ko izsniedz Maksātāja MPS, kurā Maksātājam ir maksājumu konts. Maksājuma darījuma izpildi, pamatojoties uz Maksātāja apstiprinātu maksājuma uzdevumu, regulē kontu apkalpojošā MPS noteikumi.

Maksātājs var atcelt maksājuma uzdevumu līdz maksājuma uzdevuma apstiprināšanas (autorizācijas) brīdim. Vēlmi atcelt maksājuma uzdevumu Maksātājs izsaka, pārtraucot sesiju un neapstiprinot (neautorizējot) maksājuma uzdevumu. Kad pasūtījums ir apstiprināts, tiek uzskatīts, ka uzņēmums Nikulipe ir saņēmis maksājuma uzdevumu un pārsūtījis to MPS. Precīzs laiks, kad MPS saņem maksājuma uzdevumu, un maksājuma uzdevuma izpildes laiks ir atkarīgs no Maksātāja MPS.

Pēc veiksmīgas maksājuma uzdevuma nosūtīšanas Nikulipe iesniedz Maksātājam un Tirgotājam apstiprinājumu par pareizu maksājuma uzdevuma iniciēšanu. Kopā ar šo informāciju Nikulipe sniedz šādu informāciju: atsauci, kas ļauj Maksātājam un Tirgotājam identificēt maksājuma darījumu, maksājuma darījuma summu un, ja nepieciešams, maksājuma saņēmēju, lai identificētu Maksātāju, un informāciju, kas tiek pārsūtīta kopā ar maksājuma darījumu.

MPS izpildīs maksājuma uzdevumu jebkurā ar Maksātāju saskaņotā termiņā, bet nepārsniedzot: 1 (vienu) darba dienu, ja maksājuma uzdevums tiek izpildīts ES/EEZ ietvaros, izmantojot SEPA pārvedumu shēmu; vai 4 (četras) darba dienas, ja maksājuma uzdevums ES/EEZ ietvaros tiek izpildīts citā valūtā, nevis EUR. Citu maksājuma uzdevumu izpildes laiki ir jānoskaidro no Maksātāja MPS.

Atbildība

Nikulipe uzņemas pilnu atbildību par pareizu maksājuma iniciēšanu no Maksātāja konta, ko tur MPS. Ja Maksātājs, izmantojot Nikulipe pakalpojumus, uzzina par neautorizētu vai neatbilstoši veiktu maksājuma darījumu, Maksātājs par to informē MPS, kurš ir Maksātāja konta turētājs, līgumos ar MPS noteiktajā kārtībā.

Uz Maksātāja preču, pakalpojumu, digitālā satura vai cita veida pirkumu no Tirgotāja vienmēr ir attiecināmi Tirgotāja noteikumi un nosacījumi, un Nikulipe nekādi neuzņemas atbildību par Tirgotāja darbībām vai bezdarbību. Maksātājs pirms MIP izmantošanas nodrošina, ka ir iepazinies ar Tirgotāja noteikumiem un tiem piekrīt.

Datu aizsardzība

Nikulipe neuzglabā nekādus Maksātāja sensitīvus maksājumu datus (tostarp personalizētus drošības akreditācijas datus, piemēram, unikālos identifikatorus, paroles vai maksājuma rīkojuma uzdevuma apstiprinājuma (autorizācijas) kodus). 

Nikulipe nodrošina, ka Maksātāja personalizētie drošības akreditācijas dati tiek izmantoti tikai vienreizējai sesijai, tie, izņemot Maksātāju un personalizēto drošības akreditācijas datu izsniedzēju, nav pieejami citām pusēm un Nikulipe to pārsūtīšanai izmanto drošus un efektīvus kanālus, tos nevar redzēt, pavairot un izmantot Nikulipe sistēmā.

Maksājumu pakalpojumu sniegšanas (īpaši MIP nodrošināšanas) nolūkos Nikulipe sistēmā tiek apkopoti un glabāti šādi personas dati par maksājuma pārvedumu: Maksātāja maksājuma datuma vārds un uzvārds; maksājuma summa; maksājuma mērķis; maksātāja konta numurs; MPS bankas identifikācijas kods (Bank Identification Code – BIC).

Nikulipe informē Maksātāju, ka viņa personas datus apstrādās Nikulipe un maksājuma saņēmējs. Apstrādes mērķi ir: šo Noteikumu izpilde un uz Nikulipe attiecināmo juridisko pienākumu izpilde. Ja Maksātājs nepiekrīt, ka Nikulipe apstrādās viņa personas datus, pakalpojums Maksātājam nevar tikt sniegts.

Nikulipe apstrādā personas datus saskaņā ar šādiem noteikumiem:

  • nodrošina, ka Maksātāja personalizētie drošības akreditācijas dati nav pieejami citām pusēm, izņemot pašu Maksātāju un personalizēto drošības akreditācijas datu izsniedzēju (attiecīgo MPS);
  • nodrošina, ka saistībā ar MIP saņemtā informācija par Maksātāju tiek sniegta tikai maksājuma saņēmējam un ar pakalpojuma lietotāja nepārprotamu piekrišanu;
  • neuzglabā sensitīvus maksājumu datus, t.i., datus, kuru izmantošana pieļautu krāpniecisku rīcību un kas satur personalizētus drošības elementus;
  • nepieprasa nekādus citus datus, izņemot tos, kas nepieciešami MIP nodrošināšanai;
  • katru reizi, kad tiek uzsākts maksājums, identificē sevi MPS sistēmā;
  • neizmanto datus citiem mērķiem, kā vien MIP nodrošināšanai, nav piekļuves un neuzglabā datus citiem mērķiem, kā vien iepriekšminētajiem;
  • īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī jebkuru citu nelikumīgu apstrādi, kā to paredz tiesību akti, kas regulē personas datu apstrādi;
  • nemaina maksājuma darījuma summu, saņēmēju vai citas pazīmes;
  • Maksātājam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir Nikulipe rīcībā un to apstrādes veidam, un pieprasīt šādu datu sniegšanu. Datus var sniegt bez maksas vienu reizi kalendārajā gadā, bet citos gadījumos par datiem var tikt piemērota maksa līdz datu sniegšanas izmaksām.

Maksātājam ir tiesības pieprasīt uzņēmumam Nikulipe labot visus nepareizos personas datus, dzēst tos, ierobežot piekļuvi tiem vai pārsūtīt tos. Turklāt Maksātājam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi un izpaušanu trešajām personām, izņemot, ja tas nepieciešams MIP nodrošināšanai. Jāņem vērā, ka tiesības pieprasīt tūlītēju personas datu dzēšanu var būt vai nu ierobežotas vai neierobežotas, ņemot vērā Nikulipe kā maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja likumā noteikto pienākumu likumā noteiktajā laikā saglabāt identifikācijas, maksājumu darījumu, noslēgto līgumu u.c. datus.

Personas dati, kas savākti MIP nolūkiem, tiek glabāti 8 gadus pēc MIP sniegšanas.

Pieprasījumu par piekļuvi, labošanu, ierobežošanu vai iebildumu pret personas datu apstrādi varat nosūtīt Nikulipe Personas datu apstrādes darbiniekam uz šādu e-pasta adresi: dpo@nikulipe.com. Pieteikumā skaidri jānorāda jūsu vārds un uzvārds.

Nepārvarama vara 

Nikulipe nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par ekonomiskiem zaudējumiem, aizkavēšanos vai neveiksmēm, ciktāl šādus zaudējumus, aizkavēšanos vai neveiksmes izraisījis ugunsgrēks, plūdi, sprādziens, karš, streiks, embargo, valdības prasības, civilās un militārās iestādes, datu pārkāpums, pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums, Maksātāja prettiesiska darbība vai kāds cits iemesls ārpus Nikulipe kontroles. 

Aizdomas par noziedzīgu darbību utt

Nikulipe vienpusēji patur tiesības veikt atbilstošus pasākumus, veikt uzskaiti un apturēt MIP sniegšanu Maksātājam, ja ir aizdomas par noziedzīgu vai nelikumīgu darbību, trešo pušu nenovēršamu civilprasību sakarā ar MIP nodrošināšanu vai jebkuru citu darbību vai bezdarbību, piemēram, nopietnu MIP darbības traucējumu vai nepareizu izmantošanu, kas var nodarīt kaitējumu Maksātājam vai Nikulipe neatkarīgi no šāda iespējamā kaitējuma veida. 

‘Pazīsti savu klientu’ (Know your customer, KYC) noteikumi un lietotāja pienākums sniegt informāciju 

Maksātāja veiktajiem maksājumu darījumiem tiek veikta uzraudzība, lai ievērotu spēkā esošos noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Piemērotās politikas un prakse tiek pastāvīgi pārskatīta un laiku pa laikam var mainīties, tāpat arī atkarībā no apstākļiem, kas attiecas uz Maksātāju, piemēram, darījumu modeļiem, ģeogrāfisko stāvokli utt. Lai ievērotu piemērojamos noteikumus, var tikt veikta uzskaite un no Maksātāja var tikt pieprasīta papildu informācija, lai noskaidrotu tādus jautājumus kā identitāte, maksājuma darījuma mērķis un naudas līdzekļu izcelsme. Veicot maksājuma darījumu, izmantojot MIP, Maksātājs apņemas sniegt jebkādu un visu informāciju, kas var tikt uzskatīta par nepieciešamu šiem nolūkiem, un atzīst, ka šāda pieprasījuma neievērošana var izraisīt atteikumu pabeigt Maksātāja darījumu vai citas vajadzības pēc pieprasījuma.

Nobeiguma noteikumi

Šo Noteikumu interpretēšanai tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti, ievērojot visus obligātos noteikumus saskaņā ar Maksātāja dzīvesvietas valsts tiesību aktiem. 

Ja kādu šo Noteikumu nosacījumu kāda tiesa vai kompetentās jurisdikcijas administratīvā iestāde atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāda spēkā neesamība vai neizpildāmība neietekmē pārējos šo Noteikumu nosacījumus, kas paliek spēkā pilnā apmērā. Ja kāds šo noteikumu noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, bet pārstātu būt spēkā neesošs vai neizpildāms, ja kāda noteikuma daļa tiktu dzēsta, attiecīgais noteikums tiks piemērots ar tādām izmaiņām, kādas var būt nepieciešamas, lai padarītu to par spēkā esošu un izpildāmu.

Maksātājiem ir tiesības iesniegt sūdzību vai prasību par sniegtajiem maksājumu pakalpojumiem, izmantojot šo saiti: https://nikulipe.com/complaints-policy/. Maksātājam jāiesniedz sūdzība 3 (trīs) mēnešu laikā no dienas, kad Maksātājs ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt par iespējamu no šiem Noteikumiem izrietošo Maksātāja tiesību vai leģitīmo interešu pārkāpumu. Maksātāja rakstveida sūdzība tiek izskatīta ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos, kad no Nikulipe neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams atbildēt 15 darba dienu laikā, Nikulipe sniegs pagaidu atbildi. Jebkurā gadījumā galīgās atbildes iesniegšanas termiņš nepārsniegs 35 darba dienas.

Ja Maksātājs uzskata, ka Nikulipe ir pārkāpis viņa tiesības vai likumiskās intereses, viņam ir tiesības vērsties Lietuvas Republikas tiesā vai, ja Maksātājs ir patērētājs, institūcijā, kas ir atbildīga par patērētāju strīdu izšķiršanu ārpus tiesas – Lietuvas Banka (Gedimino ave. 6, LT- 01103 Viļņa; tālrunis +370 5 268 0029; e-pasts prieziura@lb.lt; tīmekļa vietne www.lb.lt). Prasības par personas datiem adresējamas Datu valsts inspekcijai (adrese L. Sapiegos str. 17, 10312 Viļņa, Lietuva; tālrunis +370 5 271 2804; e-pasts ada@ada.lt; tīmekļa vietne www.ada.lt).

Maksātājs, kas ir patērētājs, var vērsties Lietuvas bankā 1 (viena) gada laikā no dienas, kad Maksātājs ir iesniedzis sūdzību Nikulipe. Sūdzības izskatīšana Lietuvas bankā ir bez maksas.

Maksātājs var izmantot arī tiešsaistes strīdu izšķiršanas pakalpojumu, ja Maksātājs ir ES iedzīvotājs un viņam ir sūdzība par Nikulipe pakalpojumiem. Tīmekļa vietne ir: http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR pakalpojums galu galā pārsūtīs maksātāja sūdzību Lietuvas bankai.

Šie noteikumi stājas spēkā, kad Maksātājs, izmantojot Nikulipe, ir iniciējis maksājuma uzdevumu. Izmantojot Nikulipe nodrošināto MIP, Maksātājs, kas to izmanto, apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, pieņem tos un piekrīt tos ievērot.

Nikulipe patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šos Noteikumus, un šādas izmaiņas stāsies spēkā pēc viņa/viņas publicēšanas. Maksātājam ieteicams vienmēr pārbaudīt šo Noteikumu jaunāko versiju.