Kasutustingimused

MAKSE ALGATAMISE TEENUSTE OSUTAMISE REEGLID

MÕISTED

Makse algatamise teenuse pakkuja / Nikulipe – Nikulipe UAB (juriidilise isiku kood: 305189166, registreeritud aadress: Konstitucijos pst. 21C, LT-08105, Vilnius, Leedu Vabariik, e-post: contact@nikulipe.com; veebisait: https:// www.nikulipe.com/; E-raha asutuse tegevusluba nr 66, väljastatud 31. märtsil 2019, litsentseeritud ja Leedu Panga järelevalve all: https://www.lb.lt/; info@lb.lt, Totorių tänav 4, LT-01121 Vilnius, Leedu, andmeid Nikulipe kohta kogub ja säilitab Riigiettevõte Registrite Keskus), selle filiaalid ja esindused ning muud juriidilised isikud, keda Nikulipe kasutab oma teenuste osutamiseks ja kes on volitatud tegutsema Nikulipe nimel. Kõiki makseteenuseid osutab eranditult Nikulipe UAB „Banklinq“  kaubamärgi all.

Maksja – füüsiline (era-) või juriidiline isik, kes algatab maksekorralduse Nikulipe poolt pakutava MAT abil.

Makse algatamise teenus (MAT) – Maksja soovil Nikulipe kaudu teise MTP juures hoitava maksekontoga seotud maksekorralduse algatamise teenus.

Makseteenuse pakkuja (MTP) – käesolevate reeglite tähenduses tähendab kontot haldavat makseteenuse pakkujat, kellel on Maksja nimel konto, millelt Maksja kavatseb sooritada makseülekande (st pangad, muud krediidiasutused, e-raha asutused, jne).

Reeglid – käesolevad reeglid makse algatamise teenuste osutamiseks.

Kaupmees – veebikaupmees, kes pakub Maksjale toodet või teenust.

MAT PÕHiFUNKTSIOONID

Käesolevad reeglid, mis tehakse Maksjale kättesaadavaks enne MAT kasutamist, määravad MAT toimimise Nikulipe süsteemis, pakuvad MAT põhifunktsioone, reguleerivad Maksja andmete esitamist MAT eesmärgil, samuti selliste andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust

Nikulipe poolt pakutav MAT võimaldab luua Maksjal Nikulipe kaudu ühendus oma isikliku elektroonilise pangasüsteemiga, esitada oma MTP-le automaatselt genereeritud maksekorraldus ja see kinnitada (autoriseerida). Maksja algatab ja esitab maksekorralduse, mitte ühendudes otse oma elektroonilise pangasüsteemiga, vaid läbi Nikulipe välja töötatud tarkvaralahenduse.

Nikulipe ei rakenda Maksjale MAT osutamise eest vahendustasu. Samas on Maksjat käesolevate reeglite alusel teavitatud, et makseülekande eest võib kohaldada tavapärast vahendustasu, mida Maksjale tema MTP teatud tüüpi makseülekande eest rakendab.

MAKSE ALGATAMISE TEENUSE DETAILNE TOIMING

Nikulipe algatab Maksja nimel makse MTP maksekontole pärast Nikulipele selgesõnalise nõusoleku andmist. Kui Maksjal on mitu maksekontot, valib maksja maksekonto, millelt ta kavatseb makse sooritada.

MAT-i kasutamiseks peab Maksja sisestama oma isikustatud turvakoodid ning logima sisse elektroonilisse pangasüsteemi, kasutades oma MTP poolt pakutavat autentimismeetodit. Pärast isikustatud turvakoodide sisestamist annab Maksja nõusoleku, et Nikulipe saadaks maksekorralduse Maksja MTP-le täitmiseks; saada maksja MTP-lt teavet selle kohta, kas maksekorraldus on vastu võetud, ja (vajadusel) edastada see teave Maksja märgitud saajale.

Nikulipe vormistab Maksja nimel maksekorralduse, kasutades Maksja või Maksja poolt Kaupmehe vahendusel edastatud andmeid ja esitab need edasiseks Maksja kinnituseks. Maksja on kohustatud enne maksekorralduse kinnitamist hoolikalt kontrollima maksekorralduse rekvisiite ning järgima maksekorralduse täitmise juhiseid.

Maksja kinnitab, et ta mõistab, et maksekorralduses on saajaks märgitud Nikulipe, kuna Nikulipe võtab Kaupmehe nimel makseid vastu. Samuti kinnitab maksja, et ta mõistab, et pärast maksekorralduse vormistamist ei saa summat, saajat ega muid tehinguandmeid muuta; andmete muutmiseks tuleb seanss katkestada ning alustada uuesti makset.

Maksja kinnitab Nikulipele maksekorralduse algatamist oma isikustatud turvakoodide abil, mille on väljastanud Maksja MTP, kus Maksjal maksekonto on. Maksja poolt kinnitatud maksekorralduse alusel maksetehingu sooritamine on reguleeritud kontot teenindava MTP tingimustega.

Maksja võib maksekorralduse tühistada kuni maksekorralduse kinnitamise (autoriseerimise) hetkeni. Maksekorralduse tühistamise soovi väljendab Maksja seansi katkestamisega ning maksekorralduse mitte kinnitamisega (autoriseerimisega). Kui tellimus on kinnitatud, loetakse, et Nikulipe sai maksekorralduse ning edastas selle MTP-le. Maksekorralduse MTP-le laekumise täpne aeg ning maksekorralduse täitmise aeg sõltub Maksja MTP-st.

Pärast edukat maksekorralduse algatamist esitab Nikulipe Maksjale ja Kaupmehele kinnituse maksekorralduse nõuetekohase algatamise kohta. Koos selle teabega esitab Nikulipe järgmise teabe: viide, mis võimaldab Maksjal ja Kaupmehel maksetehingut tuvastada, maksetehingu summa ja kus see on asjakohane, makse saajal tuvastada Maksja ja informatsioon, mis edastati maksetehinguga.

MTP täidab maksekorralduse vastavalt Maksjaga kokkulepitud ajakavadele, kuid mitte rohkem kui: 1 (üks) tööpäev, kui maksekorraldus täidetakse EL/EMP piires SEPA ülekandeskeemi kaudu; või 4 (neli) tööpäeva, kui maksejuhis täidetakse EL/EMP piires muus valuutas kui EUR. Teiste tellimuste täitmise aegu tuleks kontrollida Maksja MTP-ga.

VASTUTUS

Nikulipe võtab enda peale täieliku vastutuse Maksja MTP kontolt nõuetekohase makse algatamise eest. Kui Maksja saab Nikulipe teenuseid kasutades teada autoriseerimata või mittekohaselt teostatud maksetehingust, teavitab Maksja sellest MTP-d, millel on Maksja kontot, MTP-ga sõlmitud lepingutes märgitud korras.

Maksja poolt Kaupmehelt kaupade, teenuste, digitaalse sisu või muul viisil ostmisel kehtivad alati Kaupmehe nõuded ja tingimused ning Nikulipe ei vastuta mingil viisil Kaupmehe tegevuse või tegevusetuse eest. Maksja peab enne MAT-i kasutamist veenduma, et ta on Kaupmehe tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

ANDMEKAITSE

Nikulipe ei salvesta maksja tundlikke makseandmeid (sealhulgas isikustatud turvakoodid, nagu näiteks kordumatud identifikaatorid, paroolid või maksekorralduse kinnituse (volitus) koodid).

Nikulipe tagab, et Maksja isikustatud turvakoode kasutatakse ainult ühekordseks seansiks, need ei ole teistele, osapooltele, välja arvatud Maksjale ja isikustatud turvakoodide väljaandjale, ligipääsetavad ning et Nikulipe edastab need läbi turvaliste ja tõhusate kanalite, neid ei saa Nikulipe süsteemis näha, taastada ega kasutada.

Nikulipe süsteemis kogutakse ja säilitatakse makseteenuste osutamise (eelkõige MAT pakkumise) eesmärgil makseülekande kohta järgmisi isikuandmeid: Maksja ees- ja perekonnanimi; makse kuupäev; makse suurus; makse eesmärk; Maksja konto number; MTP panga identifitseerimiskood (BIC).

Nikulipe teavitab Maksjat, et tema isikuandmeid töötlevad Nikulipe ja makse saaja. Töötlemise eesmärgid on: käesolevate reeglite täitmine ja Nikulipe suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmine. Kui Maksja ei nõustu, et Nikulipe tema isikuandmeid töötleb, ei saa maksjale teenust osutada.

Nikulipe töötleb isikuandmeid vastavalt järgmistele sätetele:

  • tagab, et Maksja isikustatud turvakoodid ei ole juurdepääsetavad teistele osapooltele peale Maksjale endale ning isikustatud turvakoodide väljastajale (asjakohane MTP);
  • tagab, et seoses MAT-iga saadud teave maksja kohta edastatakse ainult makse saajale ja teenuse kasutaja selgesõnalisel nõusolekul;
  • ei salvesta delikaatseid makseandmeid, s.o andmeid, mille kasutamine võimaldaks petturlikku käitumist ning mis sisaldavad isikustatud turvaelemente;
  • ei nõua muid andmeid peale nende, mis on vajalikud MAT-i osutamiseks;
  • igakord, kui makse algatatakse, tuvastab end MTP-le;
  • ei kasuta andmeid muul eesmärgil, kui MAT-le esitamiseks, ei oma juurdepääsu ega salvesta andmeid muul eesmärgil, kui ülalmärgitud;
  • • rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest vastavalt isikuandmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele;
  • ei muuda maksetehingu summat, saajat ega muid tunnuseid;
  • Maksjal on õigus taotleda juurdepääsu oma Nikulipe valduses olevatele isikuandmetele ja nende töötlemise viisidele ning nõuda selliste andmete talle esitamist. Andmeid võib tasuta edastada üks kord kalendriaastas, kuid teistel juhtudel võib andmete esitamine olla tasuline kuni andmete esitamise maksumuse ulatuses.

Maksjal on õigus nõuda Nikulipelt kõigi ebaõigete isikuandmete parandamist, kustutamist, juurdepääsu piiramist või edastamist. Lisaks on Maksjal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning nende avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik MAT-i pakkumiseks. Tuleb märkida, et õigus nõuda isikuandmete viivitamatut kustutamist võib, kuid ei pruugi olla piiratud tulenevalt Nikulipe kui makse algatamise teenuse pakkuja seadusest tulenevast kohustusest säilitada identifikatsiooni, maksetehingute, sõlmitud lepingu, jms andmeid seadusega ettenähtud aja jooksul.

MAT-i eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitatakse 8 aastat pärast MAT-i esitamist.

Taotluse isikuandmetele juurdepääsuks, nende parandamiseks, piiramiseks või töötlemisele vastuväiteid võite saata Nikulipe andmekaitseametnikule järgmisel e-posti aadressil: dpo@nikulipe.com. Taotluses peab olema selgelt märgitud teie täisnimi.

VÄÄRAMATU JÕUD

Nikulipe ei vastuta mingil juhul majandusliku kahju, viivituse või täitmata jätmise eest sellise kahju ulatuses, mille põhjustasid tulekahju, üleujutus, plahvatus, sõda, streik, embargo, valitsuse nõuded, tsiviil- ja sõjalised võimuorganid, andmete rikkumine, teenuse keelamise (DoS) rünnak, Maksja ebaseaduslik tegevus või mis tahes muu põhjus, mis on väljaspool Nikulipe mõistlikku kontrolli.

KURITEGEVUSE KAHTLUSTAMISE KÜSIMUSED JNE.

Nikulipe jätab endale ühepoolselt õiguse võtta asjakohaseid meetmeid, pidada arvestust ja peatada maksja MAT kuritegeliku või ebaseadusliku tegevuse kahtlustuse korral, kolmandate isikute eelseisvate tsiviilhagide korral MAT-i esitamise või muu tegevuse või tegevusetuse tõttu, nagu näiteks näiteks MAT-i tõsine rike või väärkasutus, mis võib Maksjale või Nikulipele tekitada kahju, olenemata potentsiaalse kahju olemusest.

TUNDKE OMA KLIENTI (KYC) – MÄÄRUSED JA KASUTAJA KOHUSTUSED TEABE ESITAMISEL

Maksja sooritatud maksetehinguid jälgitakse, et järgida kehtivaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioone. Rakendatavaid poliitikaid ja praktikaid vaadatakse pidevalt üle ning need võivad aeg-ajalt ja Maksjaga seotud tingimustest, näiteks tehingumustritest, geograafilisest asukohast, jne sõltuvalt erineda. Kehtivate regulatsioonide täitmiseks võib pidada arvestust ning nõuda Maksjalt lisateavet, et tuvastada selliseid asjaolusid nagu isikusamasus, maksetehingu eesmärk ja raha päritolu. MAT-i kaudu maksetehingut sooritades kohustub Maksja esitama kogu teabe, mida võib nendel eesmärkidel vajalikuks pidada, ning tunnistab, et sellise nõudmise mitte täitmine võib kaasa tuua maksja maksetehingu sooritamisest keeldumise või muud tagajärjed.

LÕPPSÄTTED

Reeglite tõlgendamisel rakendatakse Leedu Vabariigi seadust, arvestades maksja asukohariigi seaduste kohustuslikke sätteid.

Kui mis tahes õiguspädeva jurisdiktsiooni kohus või haldusorgan leiab, et mõni käesolevate reeglite säte on kehtetu või jõustamatu, ei mõjuta selline kehtetus või jõustamatus käesolevate reeglite teisi sätteid, mis jäävad täies mahus kehtima. Kui mõni nende reeglite säte osutub kehtetuks või jõustamatuks, kuid mõne sätte osa kustutamise korral kaotab see kehtivuse või jõustamatuse, kohaldatakse kõnealust sätet selliste muudatustega, mis võivad olla vajalikud selle kehtivaks ja jõustatavaks muutmiseks.

Maksjal on õigus esitada kaebusi või pretensioone osutatavate makseteenuste kohta järgmisel lingil: https://nikulipe.com/complaints-policy/. Maksja esitab kaebuse 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil Maksja sai teada või pidi teada saama väidetavast käesolevatest reeglitest tulenevate Maksja õiguste või õigustatud huvide rikkumisest. Maksja kirjalikku kaebust uuritakse hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse esitamise päevast. Erandjuhtudel, kui Nikulipest mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik vastata 15 tööpäeva jooksul, annab Nikulipe vahevastuse. Mitte mingil juhul ei ületa lõpliku vastuse esitamise tähtaeg 35 tööpäeva.

Kui Maksja leiab, et Nikulipe on rikkunud tema õigusi või seaduslikke huve, on tal õigus pöörduda Leedu Vabariigi kohtusse või, kui Maksja on tarbija, tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutava asutuse poole – Leedu Pank (Gedimino avenüü 6, LT- 01103 Vilnius; telefon +370 5 268 0029; e-post prieziura@lb.lt; veebisait: veebisait www.lb.lt). Isikuandmetega seotud nõuded tuleb suunata vastavale EMP liikmesriigi järelevalveasutusele, kus on teie elukoht, töökoht, jne, riiklikule andmekaitseinspektsioonile (aadress L. Sapiegos tänav 17, 10312 Vilnius, Leedu ; telefon +370 5 271 2804; e-post ada@ada.lt; veebisait: https://vdai.lrv.lt/).

Tarbijast Maksja võib pöörduda Leedu Panga poole 1 (ühe) aasta jooksul alates kuupäevast, mil Maksja Nikulipele kaebuse esitas. Kaebuse läbivaatamine Leedu Pangas on tasuta.

Kui Maksja on EL-I elanik ja tal on Nikulipe teenuste kohta kaebus, võib Maksja kasutada ka vaidluste lahendamise veebiteenust. Veebisait on https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lõpuks suunab ODR-teenus Maksja kaebuse Leedu Pangale.

Käesolevad reeglid jõustuvad Nikulipe kaudu Maksja poolt maksekorralduse algatamisel. Nikulipe poolt pakutavat MAT-i kasutades kinnitab Maksja, et on käesolevate Reeglitega tuttav, täidab neid ja nõustub neid järgima.

Nikulipe jätab endale õiguse käesolevaid Reegleid igal ajal ühepoolselt muuta ja sellised muudatused jõustuvad peale avaldamist. Maksjal on soovitatav alati kontrollida käesolevate reeglite uusimat versiooni.