Kasutustingimused

MAKSETE ALGATAMISE TEENUSTE OSUTAMISE EESKIRI

Mõisted

Maksete algatamise teenuse osutaja / Nikulipe – Nikulipe UAB (registrikood: 305189166, juriidiline aadress: Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius, Leedu Vabariik, tel: +370 700 70075, e-post: contact@nikulipe.com; veebileht: https://www.nikulipe.com/; e-raha asutuse litsents nr 66, väljastatud 31. märtsil 2019, litsentsi väljastas ja järelevalvet teostab Leedu Keskpank: https://www.lb.lt/; info@lb.lt, Totoriu str. 4, LT-01121 Vilnius, Leedu, Nikulipe kohta kogub ja säilitab andmeid Riiklik Ettevõtete Registrikeskus), selle filiaalid ja esindused, mida Nikulipe kasutab oma teenuste osutamiseks ning mis on volitatud Nikulipe nimel tegutsema. Kõigi makseteenuste ainuosutaja on Nikulipe UAB kaubamärgi Banklinq all.

Maksja – füüsiline isik (eraisik) või juriidiline isik, kes algatab Nikulipe pakutava maksete algatamise teenuse abil maksekorralduse.

Makse algatamise teenus (MAT) – maksja taotlusel Nikulipe kaudu maksekorralduse algatamise teenus, mis on seotud teise makseteenuse osutaja juures avatud kontoga.

Makseteenuse osutaja (MTO) – selle eeskirja kontekstis makseteenuste osutajat teenindav konto, millel on maksja nimel avatud konto, millelt maksja soovib maksetehingu teostada (st pangad, teised krediidiasutused, e-raha asutused jt).

Eeskiri – käesolev maksete algatamise teenuste osutamise eeskiri.

Kaupmees – maksjale toodet või teenust pakkuv internetimüüja.

Maksete algatamise teenuse põhiomadused

Selles eeskirjas, mis tehakse maksjale kättesaadavaks enne maksete algatamise teenuse kasutamist, käsitletakse maksete algatamise teenuse toiminist Nikulipe süsteemis, MATi põhiomadusi, MATi osutamiseks kasutatavaid maksja andmeid puudutavaid sätteid ning nende andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust.

Nikulipe osutatav MAT võimaldab maksjal luua Nikulipe kaudu ühendus enda isikliku elektroonilise pangasüsteemiga, esitada oma MTOle automaatselt genereeritud maksekorraldus ning kiita see heaks (kinnitada). Maksja ei loo maksekorralduse algatamiseks ja esitamiseks ühendust otse enda elektronpangasüsteemiga, vaid seda tehakse Nikulipe arendatud tarkvaralahenduse kaudu.

Nikulipe ei küsi maksjalt MATi osutamise eest vahendustasu. Maksjat teavitatakse siiski selles eeskirjas, et maksetehingule võidakse kohaldada standardset vahendustasu, mida maksja MTO talle teatud tüüpi maksetehingu eest rakendab.

Maksete algatamise teenuse toimimise üksikasjalik kirjeldus

Nikulipe algatab maksja nimel seoses MTOs avatud maksekontoga makse pärast selleks sõnaselge nõusoleku saamist. Kui maksjal on mitu maksekontot, peab maksja valima maksekonto, mida ta soovib makse tegemiseks kasutada.

Maksja peab MATi kasutamiseks sisestama enda isiklikud kasutajatunnused ning logima elektronpangasüsteemi sisse oma MTO autentimismeetodit kasutades. Maksja annab pärast oma isiklike kasutajatunnuste sisestamist Nikulipele nõusoleku maksja MTOle täitmiseks maksekorralduse saatmiseks, võtab maksja MTOlt vastu teabe maksekorralduse vastuvõtmise kohta ning (kui see on vajalik) edastab teabe maksja viidatud makse saajale.

Nikulipe moodustab maksjalt otse või kaupmehe kaudu saadud andmeid kasutades maksja nimel maksekorralduse ning osutab teenuse pärast maksjalt täiendava kinnituse saamist. Maksja on kohustatud enne maksekorralduse kinnitamist maksekorralduse üksikasjad hoolikalt üle vaatama ning pidama kinni maksekorralduse sooritamise juhistest.

Maksja kinnitab, et saab aru, et Nikulipele viidatakse maksekorralduses makse saajana, kuna Nikulipe võtab makse kaupmehe nimel vastu. Maksja kinnitab ka, et saab aru, et pärast maksekorralduse koostamist ei saa summat, makse saajat ega muid tehingu andmeid muuta, andmete muutmiseks tuleb sessioon tühistada ning makse uuesti algatada.

Maksja kinnitab Nikulipele maksekorralduse algatamist, kasutades selleks maksjale tema maksekontot haldava MTO poolt eraldatud isiklikke kasutajatunnuseid. Maksja kinnitatud maksekorralduse alusel maksetehingu sooritamisele kehtivad kontot teenindava MTO sätestatud tingimused.

Maksja võib maksekorralduse tühistada selle kinnitamise (lubamise) hetkeni. Maksja lõpetab maksekorralduse tühistamise soovi avaldamiseks sessiooni ning jätab maksekorralduse kinnitamata (lubamata). Kui korraldus on kinnitatud, loetakse Nikulipe maksekorralduse kätte saanuks ning MTOle edastanuks. Maksekorralduse MTOle laekumise täpne aeg ning maksekorralduse sooritamise aeg sõltuvad maksja MTOst.

Pärast maksekorralduse edukat algatamist esitab Nikulipe maksjale ja kaupmehele maksekorralduse nõuetekohase algatamise kinnituse. Nikulipe esitab koos selle teabega järgmise teabe: viitenumber, mis võimaldab maksjal ja kaupmehel maksetehingu tuvastada, maksetehingu summa ning vajaduse korral makse saaja maksja identifitseerimiseks ning koos maksetehinguga edastatud teave.

MTO täidab maksekorralduse vastavalt maksjaga kokku lepitud tähtaegadele, mis ei tohi olla pikemad järgmisest: 1 (üks) tööpäev, kui maksekorraldus täidetakse ELis/EMPs SEPA ülekandeskeemi kaudu, või 4 (neli) tööpäeva, kui maksekorraldus täidetakse ELis/EMPs eurost erinevas valuutas. Teiste maksekorralduste täitmise tähtajad täpsustab maksja MTO.

Vastutus

Nikulipe vastutab täielikult maksja nimel MTOs avatud kontolt makse nõuetekohaselt algatamise eest. Kui maksja saab teada Nikulipe teenuseid kasutades omavoliliselt või vääralt sooritatud maksetehingust, teatab maksja sellest maksja kontot teenindavale MTOle vastavalt MTOga sõlmitud lepingutes kirjeldatud korrale.

Maksja poolt kaupmehelt kaupade, teenuste, digitaalse sisu või muu ostmisele kehtivad alati kaupmehe tingimused ning Nikulipe ei vastuta kaupmehe tegude ega tegemata jätmiste eest. Maksja tagab, et on enne MATi kasutamist kaupmehe teenused läbi vaadanud ning nendega nõustunud.

Andmekaitse

Nikulipe ei säilita maksja delikaatseid makseandmeid (muuhulgas isiklikud kasutajatunnused, nt unikaalne kasutajanimi, salasõna või maksekorralduse kinnitamise (lubamise) koodid). 

Nikulipe tagab, et maksja isiklikke kasutajatunnuseid kasutatakse ainult ühekordse sessiooni jaoks, nendele ei pääse ligi ükski teine isik peale maksja ja isiklike kasutajatunnuste väljastaja ning Nikulipe kasutab nende edastamiseks turvalisi ja ohutuid kanaleid, neid ei ole võimalik Nikulipe süsteemis vaadata, kopeerida ega kasutada.

Maksetehingu kohta kogutakse järgmisi isikuandmeid, mida säilitatakse Nikulipe süsteemis makseteenuste osutamiseks (eelkõige MATi osutamiseks): maksja ees- ja perekonnanimi, makse sooritamise kuupäev, makse summa, makse eesmärk, maksja kontonumber, MTO panga tunnuskood (BIC).

Nikulipe teavitab maksjat, et Nikulipe ja makse saaja töötlevad tema isikuandmeid. Töötlemise eesmärgid on järgmised: selle eeskirja järgimine ning Nikulipele kehtivate seaduslike kohustuste täitmine. Kui maksja ei nõustu oma isikuandmete Nikulipe poolt töötlemisega, ei ole võimalik maksjale teenust osutada.

Nikulipe töötleb isikuandmeid vastavalt järgmistele sätetele:

  • tagab, et maksja isiklikud kasutajatunnused ei ole kättesaadavad ühelegi teisele isikule peale maksja ning isiklike kasutajatunnuste väljastaja (asjaomane MTO);
  • tagab, et seoses MATga saadud maksja andmed edastatakse ainult makse saajale ning teenuse kasutaja sõnaselgel nõusolekul;
  • ei säilita delikaatseid makseandmeid, st andmeid, mille kasutamine võimaldaks pettust ning mis hõlmab isiklikke turvaelemente;
  • ei küsi teisi andmeid peale MAT osutamiseks vajalike andmete;
  • võimaldab MTOl iga kord makse algatamisel end tuvastada;
  • kasutab andmeid ainult MAT osutamise eesmärgil, ei oma andmetele juurdepääsu ning ei säilita andmeid eeltoodust erinevatel eesmärkidel;
  • rakendab piisavaid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise ja avaldamise eest ning muu õigusvastase töötlemise eest vastavalt isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega sätestatule;
  • ei muuda maksetehingu summat, makse saajat ega muid tehingu omadusi;
  • maksjal on õigus oma Nikulipe säilitatavatele isikuandmetele ja nende töötlemisele juurdepääsu taotleda ning taotleda vastavate andmete endale väljastamist. Kord kalendriaastas võib andmeid väljastada tasuta, ent muudel juhtudel võidakse andmete väljastamise eest andmete esitamise kulude ulatuses tasu nõuda.

Maksjal on õigus nõuda Nikulipelt kõigi ebaõigete isikuandmete parandamist, nende kustutamist, neile juurdepääsu piiramist ning nende edastamist. Maksjal on ka õigus oma isikuandmete töötlemise ja nende kolmandatele isikutele väljastamise vastu vastuväiteid esitada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik MATi osutamiseks. Märkida tuleb, et isikuandmete viivitamatu kustutamise taotlemise õigust võib piirata Nikulipe kui maksete algatamise teenuse osutaja õigusaktidest tulenev kohustus isiku tuvastamise, maksetehingu, sõlmitud lepingu ja muuga seotud andmeid kohustusliku perioodi vältel säilitada.

MATi osutamiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse kaheksa aastat pärast MATi osutamist.

Taotlused isikuandmetele juurdepääsemiseks, nende parandamiseks, töötlemise piiramiseks või selle vaidlustamiseks võib saata Nikulipe andmekaitseametniku e-posti aadressile dpo@nikulipe.com. Taotlusel tuleb välja tuua taotleja täisnimi.

Vääramatu jõud 

Nikulipe ei vastuta ühelgi juhul mis tahes rahalise kaotuse, viivituse või teenuse osutamise ebaõnnestumise eest ulatuses, milles vastav kaotus, viivitus või ebaõnnestumine on tingitud tulekahjust, üleujutusest, plahvatusest, sõjast, streigist, embargost, valitsuse nõuetest, tsiviil- või sõjalise võimu mõjudest, andmetega seotud rikkumistest, teenusetõkestamise ründest, maksja ebaseaduslikust tegevusest või mõnest muust põhjusest, mille üle Nikulipel puudub mõistlikkuse seisukohast lähtudes kontroll. 

Kriminaalse tegevuse kahtlusega seotud küsimused

Nikulipel on kriminaalse või ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral, seoses MATi osutamisega kolmandate isikute poolt tsiviilhagi esitamise ohu korral või muu tegevuse või tegemata jätmise korral, näiteks MATi olulise rikke või väärkasutamise korral, mis võib tekitada maksjale või Nikulipele kahju (sõltumata võimaliku kahju tüübist), õigus ühepoolselt rakendada vajalikke meetmeid, toimunu registreerida ning maksjale MATi osutamine peatada. 

„Tunne oma klienti“ (Know your customer, KYC) eeskirjad ning kasutaja kohustus teavet esitada 

Maksja sooritatavaid maksetehinguid seiratakse kohalduvate rahapesu ning terrorismi rahastamise vastaste määruste nõuete täitmise eesmärgil. Rakendatavaid meetmeid ja tavasid vaadatakse pidevalt üle ning need võivad maksjast sõltuvate asjaolude, näiteks tema tehingumustri, geograafilise asukoha vms tõttu varieeruda. Kohalduvatele eeskirjadele vastamise eesmärgil võidaks tehinguid dokumenteerida ning maksjalt võidakse identifitseerimise, maksetehingu eesmärgi või rahaliste vahendite päritolu selgitamise eesmärgil täiendavat teavet küsida. Maksja kohustub MATi kaudu maksetehingu teostamisel esitama igasugust ülaltoodud põhjustel vajalikuks peetavat teavet ning saab aru, et vastava nõude rahuldamata jätmise korral ei saa maksja maksetehingut teostada või sellega võivad kaasneda muud tagajärjed.

Lõppsätted

Käesoleva eeskirja tõlgendamisele kehtivad Leedu Vabariigi seadused ning maksja elukohajärgse riigi seaduste kohustuslikud sätted. 

Kui pädeva õigusruumi kohus või haldusorgan otsustab, et mõni eeskirja säte on kehtetu või jõustamatu, ei mõjuta selline kehtetu või jõustamatu säte eeskirja teisi sätteid, mis jäävad täielikult kehtima ja jõusse. Kui mis tahes eeskirja säte osutub kehtetuks või jõustamatuks, ent ei oleks kehtetu või jõustamatu, kui osa sättest kustutataks, kehtib vastav sätte muudatusega, mis on vajalik selle kehtivaks või jõustatavaks muutmiseks.

Maksjatel on õigus järgmise lingi kaudu seoses osutatud makseteenustega kaebusi ja nõudeid esitada: https://nikulipe.com/complaints-policy/. Maksja peab kaebuse esitama 3 (kolme) kuu jooksul pärast maksja sellest eeskirjast tingitud õiguste või õigustatud huvi väidetavast rikkumisest teada saamist või päeva, mil ta oleks pidanud rikkumisest teada saama. Maksja kirjalikku kaebust uuritakse hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast kaebuse laekumist. Erakorralistel juhtudel, mil Nikulipest sõltumatute põhjuste tõttu ei ole võimalik 15 tööpäeva jooksul vastata, annab Nikulipe vahevastuse.  Lõpliku vastuse esitamise periood ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui 35 tööpäeva.

Kui maksja arvab, et Nikulipe on tema õigusi või õigustatud huve rikkunud, on tal õigus esitada hagi Leedu Vabariigi kohtule või, kui maksja on tarbija, kohtuvälisele tarbijavaidluste lahendamise asutusele – Leedu Keskpangale (Gedimino ave. 6, LT- 01103 Vilnius; telefon +370 5 268 0029; e-post prieziura@lb.lt; veebileht www.lb.lt). Isikuandmetega seotud nõuded tuleb adresseerida Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile (aadress L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, Leedu; telefon +370 5 271 2804; e-post ada@ada.lt; veebileht www.ada.lt).

Tarbijast maksja võib Leedu Keskpanga poole pöörduda 1 (ühe) aasta jooksul pärast Nikulipele kaebuse esitamist. Leedu Keskpank vaatab kaebused läbi tasuta.

Kui maksja on ELi elanik ning tal on Nikulipe teenuseid puudutav kaebus, võib ta kasutada ka veebipõhist vaidluste lahendamise teenust. Teenuse veebileht on: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Selle teenuse kaudu suunatakse maksja kaebus lõpuks Leedu Keskpangale.

Eeskiri jõustub, kui maksja algatab Nikulipe kaudu maksekorralduse. Nikulipe pakutavat MATi kasutav maksja kinnitab, et on eeskirjaga tuttav, vastab selle nõuetele ning on nõus sellest kinni pidama.

Nikulipel on õigus eeskirja igal ajal ühepoolselt muuta ning tehtud muudatused jõustuvad muudetud eeskirja avaldamisel. Maksjal soovitatakse alati tutvuda eeskirja uusima versiooniga.